ISSN 2409-9988

CLINICAL PHENOMENOLOGY OF ADAPTATION DISORDERS IN PEOPLE WITH COMPUTER DEPENDENCY

Yu. Starodubtseva

Abstract


CLINICAL PHENOMENOLOGY OF ADAPTATION DISORDERS IN PEOPLE WITH COMPUTER DEPENDENCY

Starodubtseva Yu.

The purpose of the study was comprehensive study of clinical-psychopathological and pathopsychological peculiarities of adaptation disorders in persons with computer dependence. 147 patients with adaptive disorders (F43.21, F43.22). The main group consisted of 85 patients with signs of computer dependence according to the results of AUDIT-like tests, the control group included 62 patients without signs of addictive behavior. The average age of the examined people was 27,0 ± 3,0 years. Clinical-psychopathological, clinical-anamnestic pathopsychological, psychodiagnostic and statistical methods were used to attain the aim.

The structure of computer dependence in the surveyed people of the main group consisted of obsessive surfing (46.2%); computer games (22.3%); virtual dating (6.4%); passion for online gambling (13.7%); cybersex (1.4%). In clinical adaptation disorders, people with computer dependence are dominated by reduced mood; internal stress with inability to relax; increased susceptibility to previously neutral stimuli; irritability; asthenic symptoms; loss of interest in work or study, family and friends; violation of the sleep-wake cycle. According to the psychodiagnostic survey data, the examined people of the main group are characterized by anxiety and depression manifestations by the Hospital scale; severe depressive and anxiety episodes by the Hamilton scale; high levels of situational and personal anxiety by the method of Ch. D. Spielberger, high level of expressiveness of the psychological stress by the scale of T. A. Nemchin. It was concluded that the clinical image of adaptation disorders in persons with computer dependence is characterized by reduced mood background; predilection, predisposition to affectus; alarming manifestations; hyperesthesia; violation of the sleep-wake cycle; clinical manifestations of anxiety and depression by the HADS scale; heavy depressive and anxious episodes by the HDRS scale; high levels of situational and personality anxiety; excessive psychological stress.

Key words:adaptation disorders, computer dependence, anxiety, depression, psychological stress, asthenia.

 

Резюме

КЛІНІЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗЛАДІВ АДАПТАЦІЇ У ОСІБ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Стародубцева Ю.

З метоюкомплексного вивчення клініко-психопатологічних та патопсихологічних особливостей розладів адаптації у осіб з комп’ютерною залежністю147 хворих з розладами адаптації (F43.21, F43.22) було обстежено з використанням клініко-психопатологічного, клініко-анамнестичного, патопсихологічного, психодіагностичного та статистичногометодів  обстеження. Основну групу склали 85 хворих з ознаками комп’ютерної залежності за результатами AUDIT-подібних тестів, контрольну - 62 хворий без ознак залежної поведінки. Середній вік обстежених склав 27,0±3,0 роки.

Структуру комп'ютерної залежності у обстежених основної групи склали: нав'язливий серфінг (46,2 %), комп'ютерні ігри (22,3 %), віртуальні знайомства (6,4%), пристрасть до онлайнових азартних ігор (13,7 %), кіберсекс (1,4 %). У клінічних розладах адаптації у осіб з комп’ютерною залежністю домінують пригніченість настро, внутрішня напруга з неможливістю розслабитися, підвищена сприйнятливість до раніше нейтральних подразників, дративлівість, астенічні симптоми, втрата інтересу до роботи або навчання, сім’ї та друзів, порушення циклу сон-неспання. За даними психодіагностичного обстеження у обстежених основної групи відмічалися клінічні прояви тривоги та депресії за Госпітальною шкалою; важкийдепресивний та тривожний епізоди за шкалою Гамільтона; високі рівні ситуативної й особистісної тривожності за методикою 
Ч. Д. Спілбергера, високій рівень виразності нервово-психічної напруги по шкалі Т. А. Немчина.

Встановлено, що для клінічної картини розладів адаптації у осіб з комп’ютерною залежністю притаманні знижений фон настрою,  дративлівість, схильність до афекту, тривожні прояви, гіперстезії, порушення циклу сон-неспання, клінічні прояви тривоги та депресії за шкалою HADS,важкі депресивні та тривожні епізоди за шкалою HDRS; високі рівні ситуативної та особистісної тривожності, надмірна нервово-психічна напруга.

Ключові слова: розлади адаптації, комп’ютерна залежність, тривога, депресія, нервово-психічна напруга, астенія.

 

Резюме

КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ У ЛИЦ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Стародубцева Ю.

С целью комплексного изучения клинико-психопатологических и патопсихологических особенностей расстройств адаптации у лиц с компьютерной зависимостью обследовано 147 больных с расстройствами адаптации (F43.21, F43.22) с использованием клинико-психопатологического, клинико-анамнестического, патопсихологического, психодиагностического и статистического методов обследования. Основную группу составили 85 больных с признаками компьютерной зависимости по результатам AUDIT-подобных тестов, контрольную - 62 больных без признаков зависимого поведения. Средний возраст обследованных составил 27,0 ± 3,0 года.

Структуру компьютерной зависимости у обследованных основной группы составили: навязчивый серфинг (46,2%), компьютерные игры (22,3%), виртуальные знакомства (6,4%), страсть к онлайновых азартных игр (13,7%), киберсекс (1,4%). В клинической картине расстройств адаптации в лиц с компьютерной зависимостью доминируют подавленность настроения, внутреннее напряжение с невозможностью расслабиться, повышенная восприимчивость к ранее нейтральным раздражителям, раздражительность, астенические симптомы, потеря интереса к работе или учебе, семье и друзьям, нарушения цикла сон-бодрствование. По данным психодиагностического обследования у обследованных основной группы отмечались клинические проявления тревоги и депрессии с Госпитальной шкале; тяжелый депрессивный и тревожный эпизоды по шкале Гамильтона; высокие уровни ситуативной и личностной тревожности по методике Ч. Д. Спилбергера, высокий уровень выраженности нервно-психического напряжения по шкале Т. А. Немчина.

Установлено, что для клинической картины расстройств адаптации у лиц с компьютерной зависимостью присущи пониженный фон настроения, раздражительность, склонность к аффектам, тревожные проявления, гиперестезия, нарушения цикла сон-бодрствование, клинические проявления тревоги и депрессии по шкале HADS, тяжелые депрессивные и тревожные эпизоды по шкале HDRS, высокие уровни ситуативной и личностной тревожности, чрезмерное нервно-психическое напряжение.

Ключевые слова:расстройства адаптации, компьютерная зависимость, тревога, депрессия, нервно-психическое напряжение, астения.


Full Text:

PDF

References


Denisenko M.M. (2017) Social frustration in the formation of addictive behavior in neurotic disorders [SotsIalna frustrovanIst v formuvanni adiktivnoyi povedinki pri nevrotichnih rozladah. Wschodnio europejskie Czasopismo Naukowe]. Wschodnio Europejskie Czasopismo Naucowe, East European Scientific Journal, Poland. Vol. 1, No. 9 (25). P. 30-37.

Aimedov K. V. (2007) Clinical aspects of modern addiction (literary review) [Klinicheskie aspektyi sovremennoy addiktologii (literaturnyiy obzor]. Bulletin of Psychiatry and Psychopharmacotherapy. No. 1 (11). P. 136-145.

Kozhina G.M., Krasnikova S.O., Gaychuk L.M., Zelenska K.O. (2011) Specifics of adaptive reactions of first-year students to educational activity in a higher educational institution [Spetsifika adaptatsiynih reaktsiy studentiv pershogo kursu do navchalnoyi diyalnosti u vischomu navchalnomu zakladi]. Medical Psychology. Vol. 6, No. 3 (23). P.14-17.

Maruta N.O., Kolyadko S.P., Kalenska G.Yu., Denisenko M.M. (2016). Addictive status and leading strategies of mastering in patients with neurotic disorders and individual populations: comparative aspect [Addiktivnyiy status i veduschie strategii sovladaniya u bolnyih s nevroticheskimi rasstroystvami i lits obschey populyatsii: sravnitelnyiy aspekt]. Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology. Vol. 7, No. 4. P. 501-511.

Kozhina G.M., Korostiy V.I. (2014).Comorbidity of non-chemical addictions and psychosomatic diseases [Komorbidnist nehimichnih addiktsiy ta psihosomatichnih zahvoryuvan]. Dovzhenko Readings: “The problem of attachment of addicted patients to the therapy. The need for treatment and treatment as needed”. Materials of the XV Ukrainian scientific and practical conference with international participation. Kharkiv, 2014. P.85-95.

Revenok O. A. Aymedov K. V., KoroshnIchenko D. M. (2011). Adictive omorbidity in modern narcological practice [Adiktivna komorbidnist u suchasniy narkologichniy praktitsi]. Archive of Psychiatry. Vol. 17, No. 2 (65). P. 92-95.

Maruta N.A. The problem of comorbidity in modern psychiatry. Theoretical, clinical, therapeutic and organizational aspects [Problema komorbidnosti v sovremennoy psihiatrii. Teoreticheskiy, klinicheskiy, terapevticheskiy i organizatsionnyie aspektyi]. Health of Ukraine. No. 12. P. 38-39.

Osukhovska E. S. (2012). Adaptive disorders in men and women suffering from a pathological inclination for gambling [Text] Mental Health. Vol. 1. P. 76-81.

Sartorius N., Holt R. I. G., Maj M. (2015). Comorbidity of Mental and Physical Disorders [Comorbidity of Mental and Physical Disorders]. Key Issuesin Mental Health. Basel : Karger. Vol. 179. 188 p. DOI: 10.1159/000366509.

Melnik V. O. (2011) Analysis of the current state of mental and behavioral disorders associated with the pathological use of a computer and the Internet [Analiz suchasnogo stanu psihichnih ta povedinkovih rozladIv, pov’yazanih z patologichnim vikoristannyam komp’yuteru ta Internet-merezhi]. Mental Health. No. 1 (30). P. 22-25.

Tabachnikov, S. I., Harchenko E. M., Prib G. A. (2010) Psychological features of persons with dependence on gambling games [Psihologichni osoblivosti osib iz zalezhnistyu vid azartnih igor]. Archive of Psychiatry. Vol. 16, No. 4 (63). P. 39-43.

Osukhovska O. S., Aymedov K. V. (2010). Investigation of the prevalence and features of dependence on gambling as a form of non-chemical addiction among Ukrainian citizens [Doslidzhennya rozpovsyudzhenosti ta osoblivostey zalezhnosti vid azartnih igor yak formi nehimichnoyi adiktsiyi sered gromadyan Ukrayini]. Archive of Psychiatry. No. 1 (60). P. 58-63.

Denisenko M.M. (2016). Features and variants of correlation of various addictive tendencies in patients with neurotic disorders [Osoblivosti ta varianti spivvidnoshennya riznih adiktivnih tendentsiy u hvorih na nevrotichni rozladi]. Experimental and Clinical Medicine. No. 3 (72). P. 99-107.

Dale J Terasaki, Bizu S Gelaye, Yemane Berhane [et. al.] (2009). Anger expression, violent behavior, and symptoms of depression among male college students. BMC Public Health, 9:13,1-25.


Refbacks