(1)
Kapustnyk , V.; Korobchanskiy , V.; Rezunenko , Y.; Shcherban , M.; Gerasymenko , O.; Oliinyk , Y. Life Histories of the Founders of Kharkiv School of Hygiene. IC 2023, 10, 05-15.