(1)
Letik, I.; L.V., Z.; Filonenko, M.; Klimashevska, V. White-Coat Hypertension: Ways of Optimizing the Provision of Medical Aid (literature Review). IC 2024, 11.