Kapustnyk , V., Korobchanskiy , V., Rezunenko , Y., Shcherban , M., Gerasymenko , O., & Oliinyk , Y. (2023). Life histories of the founders of Kharkiv school of hygiene. Inter Collegas, 10(1), 05-15. https://doi.org/10.35339/ic.10.1.kkr