KAPUSTNYK , V.; KOROBCHANSKIY , V.; REZUNENKO , Y.; SHCHERBAN , M.; GERASYMENKO , O.; OLIINYK , Y. Life histories of the founders of Kharkiv school of hygiene. Inter Collegas, v. 10, n. 1, p. 05-15, 30 Jun. 2023.