Kapustnyk , V.A., V.O. Korobchanskiy, Y.K. Rezunenko, M.H. Shcherban, O.I. Gerasymenko, and Y.O. Oliinyk. 2023. “Life Histories of the Founders of Kharkiv School of Hygiene”. Inter Collegas 10 (1), 05-15. https://doi.org/10.35339/ic.10.1.kkr.