[1]
V. Kapustnyk, V. Korobchanskiy, Y. Rezunenko, M. Shcherban, O. Gerasymenko, and Y. Oliinyk, “Life histories of the founders of Kharkiv school of hygiene”, IC, vol. 10, no. 1, pp. 05-15, Jun. 2023.