Kapustnyk , V., V. Korobchanskiy, Y. Rezunenko, M. Shcherban, O. Gerasymenko, and Y. Oliinyk. “Life Histories of the Founders of Kharkiv School of Hygiene”. Inter Collegas, Vol. 10, no. 1, June 2023, pp. 05-15, doi:10.35339/ic.10.1.kkr.