1.
Kapustnyk V, Korobchanskiy V, Rezunenko Y, Shcherban M, Gerasymenko O, Oliinyk Y. Life histories of the founders of Kharkiv school of hygiene. IC [Internet]. 2023Jun.30 [cited 2023Nov.28];10(1):05-. Available from: https://inter.knmu.edu.ua/article/view/10.35339.ic.10.1.kkr