LEVEL OF ORGANISM'S FUNCTIONING AS AN INDICATOR OF PREMORBID CONDITIONS
PDF

Keywords

Premorbid condition, functional state of an organism, functional reserves of an organism, premorbid diagnostics, preventive medicine

Abstract

THE LEVEL OF ORGANISM FUNCTIONING AS AN INDICATOR OF PREMORBID CONDITIONS (REVIEW)
Marakushin D., Melnychenko O., Chernobay L., Vasylieva O., Isaieva I., Karmazina I., Hloba N., Dunaeva O., Goncharova A.

The state of the organism is the consequences of interaction with the environment, that is, the result of adaptation or maladaptation of the organism to the environment. The transition from health to illness can be seen as a process of gradually reducing the ability of a person to adapt to changes in social, educational, and production environments and surrounding conditions. Achievement of any level of functioning of an organism or its separate systems is provided through the activity of regulatory mechanisms. The mobilization of reserves occurs as a result of changes in the level of activity of regulatory systems. First of all, this is due to an increase in the tone of the sympathetic department of the autonomic nervous system. In those cases where the body constantly has a deficit of functional reserves to support homeostasis, there is a state of functional stress, which is characterized by the displacement of the autonomic balance in favor of the adrenergic mechanisms and the corresponding changes in the hormonal state. In the state of functional stress, all of the basic functions of the body are within physiological norm, but the organism spends functional reserves to maintain the normal level of functioning. The process of adaptation precedes the development of a disease that results from the lack of adaptation mechanisms, their reduction and disruption. The development of maladaptation is preceded by the state of adaptability, and after the maladaptation the state of the disease develops, i.e. all the conditions that precede the disease, that is, the failure of adaptation, are united in the premorbid state. The process of identifying the states that border between the norm and the pathology, when it does not yet have signs of the disease, that is, the premorbid states, is called premorbid diagnostics. Diagnostics of the premorbid states takes into account the use of methods and equipment that are designed for processing information in the range of relative functional stability of the organism with the definition of the vector of adaptation processes and that is an integral part of preventive medicine.

Keywords: Premorbid condition, functional state of an organism, functional reserves of an organism, premorbid diagnostics, preventive medicine

 

Абстракт.

РІВЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЯК ІНДИКАТОР ПРЕМОРБІДНИХ СТАНІВ(огляд літератури)

Маракушин Д., Мельниченко О., Чернобай Л., Васильєва О., Ісаєва І., Кармазіна І., Глоба Н., Дунаєва О., Гончарова А.

Стан організму є наслідком взаємодії з навколишнім середовищем, тобто результатом адаптації або дезадаптації організму до навколишнього середовища. Перехід від здоров'я до хвороби може розглядатися як процес поступового зменшення здатності людини адаптуватися до змін у соціальному, освітньому та виробничому середовищі та навколишніх умовах. Досягнення будь-якого рівня функціонування організму або його окремих систем забезпечується через діяльність регуляторних механізмів. Мобілізація резервів відбувається внаслідок зміни рівня активності регуляторних систем. Перш за все це пов'язано зі збільшенням тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи. У тих випадках, коли організм постійно має дефіцит функціональних резервів для підтримки гомеостазу, виникає стан функціонального стресу, який характеризується зміщенням вегетативного балансу на користь адренергічних механізмів і відповідних змін гормонального стану. У стані функціонального стресу всі основні функції організму перебувають у фізіологічній нормі, але організм витрачає функціональні резерви для підтримки нормального рівня функціонування. Процес адаптації передує розвитку хвороби, що виникає внаслідок порушення процесів адаптації. Розвиненню дезадаптації передує стан адаптивності, а після дезадаптації розвивається стан захворювання, тобто всі умови, що передують захворюванню, об'єднуються в преморбідному стані. Процес ідентифікації станів, що межують між нормою і патологією, коли він ще не має ознак захворювання, тобто преморбідних станів, називається преморбідною діагностикою. Діагностика преморбідних станів враховує використання методів і обладнання, призначених для обробки інформації в діапазоні відносної функціональної стійкості організму з визначенням вектора адаптаційних процесів, що є складовою частиною профілактичної медицини.

Ключові слова: Преморбідний стан, функціональний стан організму, функціональні резерви організму, преморбідна діагностика, профілактична медицина

 

Абстракт

УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА КАК ИНДИКАТОР ПРЕМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ (обзор литературы)

Маракушин Д., Мельниченко А., Чернобай Л., Васильева О., Исаева И., Кармазина И., Глоба Н., Дунаева О., Гончарова А.

Состояние организма - это последствия взаимодействия с окружающей средой, то есть результат адаптации или дезадаптации организма к окружающей среде. Переход от здоровья к болезни можно рассматривать как процесс постепенного снижения способности человека адаптироваться к изменениям в социальной, образовательной и производственной среде, а также в окружающих условиях. Достижение любого уровня функционирования организма или его отдельных систем обеспечивается за счет действия регуляторных механизмов. Мобилизация резервов происходит в результате изменения уровня активности регуляторных систем. Прежде всего, это связано с повышением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. В тех случаях, когда организм постоянно испытывает дефицит функциональных резервов для поддержания гомеостаза, возникает состояние функционального стресса, которое характеризуется смещением вегетативного баланса в пользу адренергических механизмов и соответствующими изменениями гормонального состояния. В состоянии функционального стресса все основные функции организма находятся в пределах физиологической нормы, но организм тратит функциональные резервы для поддержания нормального уровня функционирования. Процесс адаптации предшествует развитию заболевания, которое возникает в результате отсутствия механизмов адаптации, их уменьшения и нарушения. Развитию дезадаптации предшествует состояние приспособляемости, и после дезадаптации развивается состояние заболевания, то есть все состояния, предшествующие заболеванию, объединяются в преморбидные состояния. Процесс выявления состояний, которые граничат между нормой и патологией, то есть преморбидных состояний, называется преморбидной диагностикой. Диагностика преморбидных состояний учитывает использование методов и оборудования, предназначенных для обработки информации в диапазоне относительной функциональной устойчивости организма с определением вектора адаптационных процессов и является неотъемлемой частью профилактической медицины.

Ключевые слова: Преморбидные состояния, функциональное состояние организма, функциональные резервы организма, преморбидная диагностика, профилактическая медицина

https://doi.org/10.35339/ic.6.4.232-242
PDF

References

Selye H. (1950). Stress and the general adaptation syndrome. British medical journal, 1(4667), 1383–1392. doi:10.1136/bmj.1.4667.1383

Meerson, F. Z., Pshennikova, M. G., Malyshev, I. YU. (1996). Adaptive defense of the organism. Architecture of the structural trace and cross protective effects of adaptation. Annals of the New York Academy of Science, 793, 371-85. doi: 10.1111/j.1749-6632.1996.tb33529.x

Omelchenko, T. H. (2013). Correction of prenosological conditions of the body of primary school children in the process of fitness classes (abstract of dissertation) [Korektsiia donozolohichnykh staniv orhanizmu ditei molodshoho shkilnoho viku v protsesi fizkulturno-ozdorovchykh zaniat]. National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kyiv, Ukraine.

Podrigalo, L. V. (2013). Study of the levels of body functions at the assessment and prediction of donosologic health states in the children, ado lescents and youth [Doslidzhennia rivnia funktsionuvannia orhanizmu u razi otsinky i prohnozuvannia donozolohichnykh staniv zdorovia ditei, pidlitkiv i molodi]. Environment & Health, (3), 69-71.

Baevsky, R. М., & Berseneva, A. P., (2017). Pre-nosology diagnostics. Cardiometry, (10), 55–63. Retrieved from http://dx.doi.org/10.12710/cardiometry.2017.10.5563.

Podrigalo, L. V., & Danilenko, G. N. (2014). Pre-nosological conditions in children, adolescents and youth: diagnosis, prognosis and hygienic correction [Donozologicheskie sostoyaniya u detey, podrostkov i molodezhi: diagnostika, prognoz i gigienicheskaya korrektsiya]. Kyiv: Geneza.

Kharkovliuk-Balakina, N. V. (2017). Information evaluation and optimization of the activities of people of different ages with mental stress (abstract of dissertation) [Informatsiina otsinka ta optymizatsiia diialnosti liudei riznoho viku pry rozumovykh navantazhenniakh]. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine.

Lesovoy, V. N., Kapustnik, V. A., & Коrobchanskiy, V. O. (2013). О Borderline States Medicine: Theory and Practice of Prenosological Diagnostics [Meditsina pogranichnyih sostoyaniy: teoriya i praktika donozologicheskoy diagnostiki]. Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine, (2), 49-60.

Martusevich, A. K., Razumovskiy, A. V., Dmitrochenkov, A. V., & Isaeva, L. I. (2016). Possibilities of the restoration of organism adaptation potential at prenosological disorders [Vozmozhnosti vosstanovleniya adaptatsionnogo potentsiala organizma pri donozologicheskih sostoyaniyah]. Modern problems of science and education, (3), 108.

Siniakova, O. K., Zelenko, A. V., Siamushyna, Е. A., & Shcherbinskaya, Е. S. (2018). Passport of health as result of prenosological diagnostics [Pasport zdorovya kak rezultat donozologicheskoy diagnostiki]. Medical Journal, (2), 95-99.

Baevsky, R. M., Berseneva, A. P., Slepchenkova, I. N., Chernikova, A. G. (2013). Part 3. Assessment of adaptation reactions in the participants of the long-term medical & ecological investigations during the experiment Mars-500. Cardiometry, (2), 74-87. doi:10.12710/ cardiometry.2013.2.7487.

Baevsky, R. М., Bersenev, E.Y., & Chernikova, A.G. (2013). Issues of health evaluation during simulated space mission to Mars. Part 1. Research methodology and methods used in experiment Mars-500. Cardiometry, (2), 7-18. doi:10.12710/cardiometry. 2013.2.718.

Hoagwood, K. E. (2013). Don’t mourn: organize. Reviving mental health services research for healthcare quality improvement. Clinical Psychology Science and Practice, 20(1), 120-126. doi:10.1111/cpsp.12028.

Pugachev, V.I., Baevsky, R.M., Berseneva, A. P. Chernikova, A. G., Baevsky, A. R., & Isaeva, O. N. (2015). Long-term eco-medical monitoring using the Heart Wizard Mars-500 system in North America. Human Physiology, 41(7), 802-807.

Chernikova, A., & Baevsky, R. (2014). Problem of individual norm and assessment of adaptation risks in space and on earth. In Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC Volume 1, (pp. 93-97).

Samokih, I. I., & Pryimakov О. О. (2017). Understanding the nature of the functional reserves of the human body by experts of different fields [Rozuminnia sutnosti funktsionalnykh rezerviv orhanizmu liudyny fakhivtsiamy riznykh haluzei nauky]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova, (3K), 428-431.

Hryhus, I., Starikov, V., & Yevtukh, M. (2016). Assessment of functional reserve capabilities of the body and improvement of students' physical performance [Otsiniuvannia funktsionalnykh rezervnykh mozhlyvostei orhanizmu ta pokrashchennia fizychnoi pratsezdatnosti studentiv]. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii, (20), 51-56.

Boiko, H., & Mishchuk, D. (2016). Assessment of the adaptive potential of the students' body based on the analysis of heart rate variability [Otsinka adaptatsiinoho potentsialu orhanizmu studentiv na osnovi analizu variabelnosti sertsevoho rytmu]. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii, (20), 417-423.

Bodnar, I. R., Rymar, O. V., Solovei, A. V., Malanchuk, G. G., & Datskiv P. P. (2015). Objective criteria for determination of functional-reserve potentials of secondary school age pupils. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, (11), 11-19.

Jazwinski, S. M., & Kim, S. (2017). Metabolic and genetic markers of biological age. Frontiers in genetics, 8, 64. doi:10.3389/fgene.2017.00064.

Martyniuk, O. V., & Vilyanskiy, V. N. (2015). Assessment of students’ health condition by indicators of adaptation potential, biological age and bio-energetic reserves of organism. Physical education of students, (3), 20-28.

Kurzanov, A. N. (2015). Functional body reserves from perspective of clinical physiology [Funktsionalnyie rezervyi organizma v rakurse klinicheskoy fiziologii]. Modern problems of science and education, (4), 290.

Chekalova, N. G., Silkin, Yu. R., Matveeva, N. A., Chekalova, S. A., Mironova, A. I., Ershov, P. E., … Litvinova, E. V. (2016). Peculiarities of organism functional reserves of schoolchildren in dynamics of education [Osobennosti funktsionalnyih rezervov organizma shkolnikov v dinamike obucheniya]. Medical Almanac, (5), 232-234.

Shkvirina, O. I., Trokhimchuk, L. F., Khasanova, N. N. Mesheryuk, Yu. V. & Lineva, T. A. (2014). Dynamics of a functional condition of an organism of 12-13 year-old juveniles as a criterion for adaptation to the educational environment [Dinamika funktsionalnogo sostoyaniya organizma podrostkov 12-13 let kak kriteriy adaptatsii k obrazovatelnoy srede]. The Bulletin of the Adyghe State University, the series Natural-Mathematical and Technical Sciences, (1). 56-63.

Deryaginа, L. E., Bestaeva, A. L., Shipileva, N. V., Levchenko N. Y., Goldobin, E. V. (2015). Functional reserves of the cardiorespiratory system and peculiarities of autonomic heart rate regulation in first-year cadets at the university of the ministry of the interior. [Funktsionalnyie rezervyi kardiorespiratornoy sistemyi i osobennosti vegetativnoy regulyatsii ritma serdtsa u kursantov universiteta MVD pervogo goda obucheniya]. Journal of Medical and Biological Research, (4), 32-40. doi 10.17238/issn2308-3174.2015.4.32.

Kurzanov, A. N., Zabolotskih, N. V., & Manuilov, A. M. (2015). Clinical and physiological aspects of functional body reserves diagnostics [Kliniko-fiziologicheskie aspektyi diagnostiki funktsionalnyih rezervov organizma]. Kuban Scientific Medical Bulletin, (6), 73-77.

Scherbina, V. A. (2015). Effect of physical training on the human body [Vliyanie fizicheskoy kulturyi na organizm cheloveka. Problems and prospects of modern science, (6), 66-71.

Solodkov, A., & Sologub, E. (2001). Human physiology. The total. Athletic. Age [Fiziologiya cheloveka. Obschaya. Sportivnaya. Vozrastnaya.] Moscow: Terra-Sport, Olympia Press.

Kurzanov, A. N., Zabolotskih, N. V., & Kovalev, D. V. (2016). Functional reserves of the body [Funktsionalnyie rezervyi organizma]. Moscow: Publishing House of the Academy of Natural Sciences.

Lobas, V. M., S. M. Vovk, E. B., & Petryeva, E. V. (2015). Some approaches to prevention of chronic noncommunicable diseases at the primary level of medical care [Deiaki pidkhody do profilaktyky khronichnykh neinfektsiinykh zakhvoriuvan na pervynnomu rivni nadannia medychnoi dopomohy]. Modern medical technologies, (4), 30-33.

Apanasenko, G. L. (2015). Biological degradation of homo sapiens: ways to counteraction [Biologicheskaya degradatsiya Homo Sapiens: puti protivodeystviya]. Medical Informatics and Engineering, (4), 75.

World Health Organization. (n. d.). Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Retrieved from https://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/

World Health Organization. (2018). Noncommunicable diseases. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

Dobrianska, O., Rudnytska, O., Skochko, T., & Shevchuk K. (2016). The peculiarities of using integrated indicators of different levels for the estimation of the influence of environment on the formation of prenosological health disorders of preschool children [Osoblyvosti zastosuvannia kompleksnykh pokaznykiv riznykh rivniv pid chas otsiniuvannia vplyvu dovkillia na formuvannia donozolohichnykh porushen zdorovia ditei doshkilnoho viku]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, (3), 128-137.

Nicolaides, N. C., Charmandari, E., Kino, T., & Chrousos, GP. (2017). Stress-related and circadian secretion and target tissue actions of glucocorticoids: Impact on health. Frontiers in endocrinology, 8, 70. doi:10.3389/fendo.2017.00070.

Leliavski, A., Dumbell, R., Ott, V., & Oster, H. (2015). Adrenal clocks and the role of adrenal hormones in the regulation of circadian physiology. Journal of biological rhythms, 30(1), 20-34. doi:10.1177/0748730414553971.

Yildizel, S. A., Arslan, Y., Kaplan, & G. Yıldırım, M. S. A study on the effects of weather conditions on the worker health and performance in a construction site. Journal of Engineering Research and Applied Science, 4(1), 291-295.

De Freitas, C. R. (2015). Weather and place-based human behavior: recreational preferences and sensitivity. International journal of biometeorology, 59(1), 55-63. doi:10.1007/s00484-014-0824-6.

Maklakov, A. G. (2001). Personal adaptive potential: its mobilization and forecasting in extreme conditions [Lichnostnyiy adaptatsionnyiy potentsial: ego mobilizatsiya i prognozirovanie v ekstremalnyih usloviyah. Psychological Journal, 22,(1), 16-24.

Kupriyanov, R. V., & Kuzmina, Yu. M. (Eds.). (2012). Psychodiagnosis of stress: practical work [Psihodiagnostika stressa: praktikum]. Kazan: Kazan National Research Technological University.

Maklakov, A. G. (2016). Professional psychological selection of staff. Theory and practice [Professionalnyiy psihologicheskiy otbor personala. Teoriya i praktika]. Saint Petersburg: Peter.

World Health Organization. (n. d.). The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) [e-book]. Retrieved from https://www.who.int/mental_health/publications/whoqol/en/

Loiko, L. S. (Ed.). (2001). Valueology: educational and methodological materials for teachers and students [Valeolohiia: Navchalno-metodychnyi material dlia vykladachiv ta studentiv]. Kyiv.

Mikheienko, O. I. (2017). General Health Theory [Zahalna teoriia zdorovia: navchalnyk posibnyk]. Sumi, University Book.

Belov, V. I., & Mihaylovich, F. F. (2014). Valeology health, youth, beauty, longevity. [Valeologiya zdorove, molodost, krasota, dolgoletie]. Moscow Academy.

Mihaylov, V. M. (2000). Heart rate variability. Practical experience [Variabelnost ritma serdtsa. Opyit prakticheskogo primeneniya]. Ivanovo.

Blinov, V. V., Bogomolov, A. V., & Dlusskaya, I. G. (2016). Prediction of disadaptation disorders in terms of the immune status. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 12(2), 17-26.

Aronov, D. M., & Lupanov, V. P. (2007). Functional tests in cardiology [Funktsionalnyie probyi v kardiologii]. Moscow: Medpress-inform.

Cherkasova, V. G. (2010). Research methods of the autonomic nervous system: guidelines [Metodyi issledovaniya vegetativnoy nervnoy sistemyi: metodicheskie rekomendatsii]. Perm: Prestaym

Khursa, R. V. (2015). Rheographic indicators of the central hemodynamic and types of the circulation according to linear regress of blood pressure parameters [Reograficheskie pokazateli tsentralnoy gemo dinamiki i tipyi krovoobrascheniya po dannyim lineynoy regressii parametrov arterialnogo davleniya]. Medical Journal, (2), 96-104.

Solovev, V. N. (2005). Physical health as an integral indicator of the level of adaptation of the organism of students to the educational process [Fizicheskoe zdorove kak integralnyiy pokazatel urovnya adaptatsii organizma studentov k uchebnomu protsessu]. Modern problems of science and education, (2), 8.

Agadzhanyan, N. A., Baevskiy, R. M., & Berseneva, A. P. (2006). Adaptation Issues and Health Learning [Problemyi adaptatsii i uchenie o zdorove]. Moscow: RUDN University

Melnychenko O. A. (2018, November 30). Surveys as a way of revealing the impact of students' adaptation to economic, social and natural factors on the level and quality of life of such individuals [Opytuvannia yak sposib vyiavlennia vplyvu osoblyvostei adaptatsii studentiv do ekonomichnykh, sotsialnykh i pryrodnykh faktoriv na riven ta yakist zhyttia takykh osib]. In O. B. Kirieieva (Eds.), Problems of Social and Human Development Management. Proceedings of the 12th conference, (pp. 450-453) Dnipro, Ukraine. National Academy for Public Administration under the president of Ukraine. Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2018_11_30_Material_Social_develop.pdf.

Ognev, V. A., Tregub, P. O., Chukhno, I. A., & Lisova, G. V. (2018). Social medicine, public health (biostatistics): methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic “Organization and conducting of statistical research and its stages” for the preparation of students in the specialty 222 “Medicine”, 228 “Pediatrics, 221 “Dentistry” [Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia (biostatystyka): metodychni rozrobky dlia vykladachiv do provedennia praktychnykh zaniat na temu "Orhanizatsiia ta provedennia statystychnoho doslidzhennia, yoho etapy" dlia pidhotovky studentiv za spetsialnostiamy 222 "Likarska sprava", 228 Pediatriia", 221 "Stomatolohiia"]. Kharkiv: KhNMU.

Melnychenko, O. A. (2018). Survey as a way to identify the effect of surfactants on public health methodological aspect [Opytuvannia yak sposib vyiavlennia vplyvu poverkhnevo-aktyvnykh rechovyn na zdorovia naselennia: metodolohichnyi aspect]. In V. A. Ohniev, O. A. Melnychenko, K. M. Sokol, I. A. Chukhno (Eds.), Public health in Ukraine: challenges and opportunities in the world: Proceedings of the 9th Conference (pp. 73-75). Kharkiv, Ukraine. Retrieved from http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20797

Nikolaev, E. L., & Lazareva, E. Yu. (2013). Adaptation and personality adaptive potential: current research approaches [Adaptatsiya i adaptatsionnyiy potentsial lichnosti: sootnoshenie sovremennyih issledovatelskih podhodov]. The Bulletin of Chuvash Psychiatry and Psychology, (9), 18-32.

Dobryak, S. Yu. (2004). Dynamics of psychological adaptation of cadets in the first and second years of study at a military university (Abstract of dissertation) [Dinamika psihologicheskoy adaptatsii kursantov na pervom i vtorom godu obucheniya v voennom vuze]. Saint-Petersburg, Russia.

Baranov, A. A., Al`bitskiy, V. Yu., & Vinyarskya, I. V. (2005). Study of the quality of life in medicine and pediatrics [Izuchenie kachestva zhizni v meditsine i pediatrii]. Current Pediatrics, 4(2), 7-12.

Prysyazhnyuk, S. (2016). The influence of active rest on increase of mental capacity of students [Vplyv aktyvnoho vidpochynku na pidvyshchennia rozumovoi pratsezdatnosti studentiv]. The scientific journal of the National Pedagogical University M.P. Drahomanov. Series 15 Scientific and pedagogical problems of physical culture), (3), 267-271.

Bryant, S. E., Bryant, S. E., & Malone, T. I. (2015). An Empirical study of emotional intelligence and stress in college students. Business Education & Accreditation, 7(1), 1-11. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2653968

Grineva, M., & Tkachenko, A. (2016). Phenomenology of student age and problem of social adaptation [Fenomenolohiia studentskoho viku i problema sotsialnoi adaptatsii] The sources of pedagogical skills, (18), 66-73.

Korneeva, Y. A, Symonova, N. N., Dehteva, H. N., Dubynyna, N. Y., & Fedotov, D. M. (2013). Psychophysiological and psychological indicators of meteosensitivity working population of the far north [Psykhofyzyolohycheskye i psykholohycheskye yndykatory meteochuvstvytel’nosty trudosposobnoho naselenyya]. Russian Academy of Sciences scientific center, 15(2), 388-391.

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.