METHOD OF THE MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE CORPUS CALLOSUM FORM ON THE BASIS OF MR-IMAGES AND APPLICABLE TO ITS NATURAL PREPARATIONS
PDF

Keywords

corpus callosum, individual variability, sexual dimorphism, morphometry.

Abstract

Abstract

METHOD OF THE MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE CORPUS CALLOSUM FORM ON THE BASIS OF MR-IMAGES AND APPLICABLE TO ITS NATURAL PREPARATIONS

Vovk O., Boiagina O.

Aim. Further development of neurosurgery requires increased knowledge of the anatomy of the corpus callosum. That is why the current direction of modern morphological research is the study of the sexual dimorphism of the corpus callosum in the age aspect, taking into account individual variability. Purpose of the study– to develop an integrated approach to the digital quantization of the corpus callosum, which will allow to solve the problem of defining the characteristics of the individual variation of the human corpus callosum sexual dimorphism in the age aspect in more detailed and comprehensive way. Methods. The material used were 40 MRI images of the male and female heads of the II period of mature age without a pathology of the central nervous system and 44 brain preparations of men and women of the II period of mature age, who died for reasons not connected with the pathology of the central nervous system either. Results. The longitudinal-altitudinal index of the corpus callosum was calculated and its three main forms were distinguished: low convex, medium convex and high convex. By isolating the two thighs in the trunk of the corpus callosum (anterior and posterior), we obtained additional data specifying the true length of the corpus callosum. We also resorted to the topological transformation of a complicated configuration of the corpus callosum shape into a simple planimetric figure, which is a circle, by determining its radius according to the formula R=L/2π, where L is the total length of the corpus callosum perimeter; this provides an opportunity to express the nuances of its individual, sexual and age variability in more visual form in diagrams. Conclusions. To obtain an optimal morphometric characteristic of the planar projection of the sagittal profile of the corpus callosum, we offer a simple geometric analysis that is applicable not only for MRI images, but also for anatomical preparations on the basis of photographs of the medial surface of the cerebral hemispheres. Thus, we get the opportunity to find out how the corpus collosum differs in vivo from the postmortem state.

Key words: corpus callosum, individual variability, sexual dimorphism, morphometry.

 

Резюме.

СПОСІБ МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМИ МОЗОЛИСТОГО ТІЛА ЗА МРТ-ЗОБРАЖЕННЯМИ ТА СТОСОВНО ДО ЙОГО НАТУРАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

Вовк О.Ю., Боягіна О.Д.

 Подальший розвиток нейрохірургії потребує поглиблення знань з анатомії мозолистого тіла. Саме тому актуальним напрямком сучасних морфологічних досліджень є вивчення статевого диморфізму мозолистого тіла у віковому аспекті з урахуванням індивідуальної варіативності. Мета дослідження – розробити комплексний підхід до цифрового квантування мозолистого тіла, який дозволить більш детально і всебічно вирішити задачу встановлення особливостей індивідуальної варіативності статевого диморфізму мозолистого тіла людей у віковому аспекті. Методи. Матеріалом служили 40 МРТ-зображень голови чоловіків и жінок ІІ періоду зрілого віку без патології центральної нервової системи та 44 препарата головного мозку чоловіків і жінок ІІ періоду зрілого віку, які померли з причин, також не пов’язаних з патологією ЦНС. Результати. В результаті дослідження був обчислений довжинно-висотний індекс мозолистого тіла і виділені три основні його форми: низькоопуклі, середньоопуклі та високоопуклі. Шляхом виділення в стовбурі мозолистого тіла двох стегон (переднього і заднього) ми отримали додаткові дані, що уточнюють справжню довжину мозолистого тіла. Також ми вдалися до топологічного перетворення складної за конфігурацією форми мозолистого тіла в просту планіметричну фігуру, якою є коло, шляхом визначення його радіуса за формулою R=L/2π, де L - загальна довжина периметра мозолистого тіла; це дає можливість в більш наочній формі показати на діаграмах тонкощі його індивідуальної, статевої і вікової мінливості. Висновки. Для отримання оптимальної морфометричної характеристики площинноїпроекції сагиттального профілю мозолистого тіла ми пропонуємо нескладний геометричний аналіз, який можна застосувати не тільки для МРТ-зображень, але й до анатомічних препаратів по фотографіях медіальної поверхні півкуль великого мозку. Тим самим ми отримуємо можливість з’ясувати, наскільки різниться мозолисте тіло в прижиттєвому стані від посмертного.

Ключові слова: мозолисте тіло, індивідуальна варіативність, статевий диморфізм, морфометрія.

 

Резюме.

СПОСОБ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОРМЫ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА ПО МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЯМ И ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЕГО НАТУРАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ

Вовк О.Ю., Боягина О.Д.

 Дальнейшее развитие нейрохирургии требует углубления знаний по анатомии мозолистого тела. Именно поэтому актуальным направлением современных морфологических исследований является изучение полового диморфизма мозолистого тела в возрастном аспекте с учетом индивидуальной вариативности. Цель исследования – разработать комплексный подход к цифровому квантированию мозолистого тела, который позволит более детально и всесторонне решить задачу установления особенностей индивидуальной вариативности полового диморфизма мозолистого тела людей в возрастном аспекте. Методы. Материалом служили 40 МРТ-изображений головы мужчин и женщин II периода зрелого возраста без патологии центральной нервной системы и 44 препарата головного мозга мужчин и женщин II периода зрелого возраста, умерших по причинам, также не связанным с патологией ЦНС. Результаты. В результате исследования был вычислен длиннотно-высотный индекс мозолистого тела и выделены три основные его формы: низковыпуклые, средневыпуклые и высоковыпуклые. Путем выделения в стволе мозолистого тела двух бедер (переднего и заднего) мы получили дополнительные данные, уточняющие истинную длину мозолистого тела. Также мы прибегли к топологическому преобразованию сложной по конфигурации формы мозолистого тела в простую планиметрическую фигуру, которой является круг, путем определения его радиуса по формуле R=L/2π, где L – общая длина периметра мозолистого тела; это дает возможность в более наглядной форме выразить на диаграммах тонкости его индивидуальной, половой и возрастной изменчивости. Выводы. Для получения оптимальной морфометрической характеристики плоскостной проекции сагиттального профиля мозолистого тела мы предлагаем несложный геометрический анализ, который применим не только для МРТ-изображений, но и к анатомическим препаратам по фотографиям медиальной поверхности полушарий большого мозга. Тем самым мы получаем возможность выяснить, насколько различается мозолистое тело в прижизненном состоянии от посмертного.

Ключевые слова: мозолистое тело, индивидуальная вариативность, половой диморфизм, морфометрия.

https://doi.org/10.35339/ic.6.3.150-154
PDF

References

Boyagina O.D. (2017) Zavisimost formy mozolistogo tela lyudey vtorogo perioda zrelogo vozrasta ot kraniometricheskikh pokazateley mozgovogo otdela cherepa [The dependence of the form of the corpus callosum of people of the second period of mature age on craniometric indicators of the cerebral cranium]. Journal of Education, Health and Sport, 7 (8): 797–807.

Garel, C., Cont, I., Alberti, C., Josserand, E., Moutard, M. L., Ducou le Pointe, H. (2011). Biometry of the Corpus Callosum in Children: MR Imaging Reference Data. American Journal of Neuroradiology, 32 (8), 1436–1443.

Walterfang M. , Malhi G.S. , Wood A. (2009) Corpus callosum size and shape in established bipolar affective disorder. Aust. N Z J Psychiatry, 43 (9): 838–845.

Parashos I.A., Wilkinson W.E., Coffey C.E. (1995) Magnetic resonance imaging of the corpus callosum: predictors of size in normal adults. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci., 7 (1): 35–41.

Weis S., Kimbacher M., Wenger E., Neuhold A. (1993) Morphometric analysis of the corpus callosum using MR: correlation of measurements with aging in healthy individuals. Am. J. Neuroradiol., 14 (3): 637–645.

Reinarz S.J., Coffman C.E., Smoker W.R., Godersky J.C. (1988) MR imaging of the corpus callosum: normal and pathologic findings and correlation with CT. Am. J. Roentgenol., 151 (4): 791–798.

Georgy B.A., Hesselink J.R., Jernigan T.L., Georgy B.A. (1993) MR imaging of the corpus callosum. Am. J. Roentgenol., 160 (5): 949–955.

Roy E. , Hague C., Forster B. (2014) The corpus callosum: imaging the middle of the road. Can. Assoc. Radiol. J., 65 (2): 141–147.

Fabri M., Polonara G. (2013) Functional topography of human corpus callosum: an FMRI mapping study [Electronic resourse]. Article ID 251308. doi: 10.1155/2013/251308.

Fabri M., Pierpaoli Ch., Barbaresi P., Polonara G. (2014) Functional topography of the corpus callosum investigated by DTI and fMRI. World J. Radiol, 6 (12): 895–906.

Salvolini U., Polonara G., Mascioli G. (2010) Functional topography of the human corpus callosum. Bull. Acad. Natl. Med., 194 (3): 617–631.

Li Y., Mandal M., Ahmed S.N. (2013) Fully automated segmentation of corpus callosum in midsagittal brain MRIs [Electronic resourse]. Conf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., 5111–5114. doi: 10.1109/ EMBC.2013.6610698.

Fabri M., Polonara G., Mascioli G. (2011) Topographical organization of human corpus callosum: an fMRI mapping study. Brain Res., 1370: 99–111.

Biryukov A.N. (2010) Sposob prizhiznennogo opredeleniya razmerov mozolistogo tela [Method of the corpus callosum size determination in vivo]: pat. 2396907 Ros. Federatsiya: MPK8 A 61 V 6/03 / Biryukov A.N.; zayavitel i patentoobladatel Gosudarstvennoye obrazovatelnoye uchrezhdeniye vysshego professionalnogo obrazovaniya "Ryazanskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet imeni akademika I.P. Pavlova Federalnogo agentstva po zdravookhraneniyu i sotsialnomu razvitiyu" (RU). – 1 2008106151/ 14 ; zayavl. 18.02.2008 ; opubl. 20.08.2010. – 9 s.

Tomaiuolo F., Campana S., Collins D., Fonov V.S., Ricciardi E., Sartori G, Pietrini P., Kupers R, Ptito M. (2014). Morphometric changes of the corpus callosum in congenital blindness [Electronic resourse]. PLoS One, 9 (9): e107871. doi: 10.1371/journal.pone.0107871.

Bruner E., de la Cuetara J.M., Colom R., Martin-Loeches M. (2012) Gender-based differences in the shape of the human corpus callosum are associated with allometric variations. J. Anat., 220 (4): 417–421.

Boyagina O.D. (2017) Morfometricheskaya kharakteristika mozolistogo tela zhenshchin vtorogo perioda zrelogo vozrasta po dannym MR-tomogramm i anatomicheskikh preparatov [Morphometric characteristic of the corpus callosum of women of the second period of mature age according to MR- tomograms and anatomical preparations]. Bukovinskiy medichniy v3snik, 21/4 (84): 9–16.

Boyagina O.D., Kostilenko Yu.P. (2016) Oriyentirovochnyye metricheskiye parametry osnovnykh strukturnykh obrazovaniy mozolistogo tela cheloveka [Approximate metric parameters of the main structural formations of the human corpus callosum]. V3snik problem b3olog3¿ 3 meditsini, 4/2 (134): 184–188.

Boyagina O.D. (2015) Individualnaya variativnost formy mozolistogo tela muzhchin i zhenshchin v zrelom vozraste po dannym MRT-izobrazheniy [Individual variation in the shape of the corpus callosum of men and women in adulthood according to MRI datandividual variation in the shape of the corpus callosum of men and women in adulthood according to MRI data]. V3snik problem b3olog3¿ 3 meditsini, 4/ 2 (125): 291–294.

Boiagina O., Kostilenko Yu.P. (2017) Planimetric characteristic of corpus callosum sagittal profile of men in the middle and advanced age. Georgian Medical News, 10 (271): 138–143.

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.