INFLUENCE OF HORMONAL DISORDERS ON ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND COMORBIDE ENDOCRINOPATHIES
PDF

Keywords

hypertension, type 2 diabetes mellitus, subclinical hypothyroidism, endothelial dysfunction

Abstract

Abstract.

INFLUENCE OF HORMONAL DISORDERS ON ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND COMORBIDE ENDOCRINOPATHIES

Bilovol O.M., Nemtsova V.D., Ilchenko I.A., Zlatkina V.V.

Purpose: to investigate the effect of hormonal changes on endothelial dysfunction (ED) in patients with a comorbid course of hypertension (H), type 2 diabetes mellitus (T2DM) and subclinical hypothyroidism (SHT). Methods: 183 patients with  H stage II were divided into 3 groups: Group 1 (n=50) - with isolated H (comparison group); Group 2 (n=63) - with a combined course of H and T2DM; Group 3 (n=70) - with comorbidity of H, T2DM and SHT. Blood pressure levels, carbohydrate, lipid and thyroid metabolism, plasma insulin concentration, insulin resistance (IR) the HOMA-IR index, vascular endothelial growth factor (VEGF-A) plasma levels were investigated. Results: Dyslipidemia was more pronounced in group 2 than in group 1. The addition of SHT was accompanied by a tendency to increase all the atherogenic lipids. IR was observed in all patients groups and was significantly higher than in control group (p<0.05). Significant increase of VEGF-A levels in all patients groups in comparison with the control (p<0.05) was found. In group 2 VEGF-A was lower than in group 1, which is probably due to the protective effect of metformin. Analysis  of the influence of thyroid dysfunction degree on ED revealed significant increase of VEGF-A levels in TSH>6.0 μMU/ml subgroup (352.55±17.64 pg/ml vs 461.74±20.13 pg/ml (p<0.05)). Conclusion: Hormonal disorders contribute to aggravation of endothelial dysfunction in patients with hypertension and comorbid endocrinopathies - type 2 diabetes mellitus and subclinical hypothyroidism. Even minor decrease in thyroid function lead to the progression of endothelial dysfunction.

Key words: hypertension, type 2 diabetes mellitus, subclinical hypothyroidism, endothelial dysfunction

 

Резюме.

ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ НА ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ ДИСФУНКЦІЮ УПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА КОМОРБІДНИМИ ЕНДОКРИНОПАТІЯМИ

Біловол О.М., Немцова В.Д., Ільченко І.А., Златкіна В.В.

Мета: дослідити вплив гормональних змін на ендотеліальну дисфункцію (ЕД) у пацієнтів з коморбідним перебігом артеріальної гіпертензії (АГ), цукрового діабету 2 типу (ЦД2Т) тасубклінічного гіпотиреозу (СГТ). Матеріали та методи: 183 пацієнта з АГ II стадії були розділені на 3 групи: 1-а група (n=50) - з ізольованою АГ (група порівняння); Група 2 (n=63) - з поєднаним перебігом АГ та ЦД2Т; Група 3 (n 70) – з комбінованим перебігом АГ, ЦД2Т і СГТ. Вивчали рівні артеріального тиску, показники вуглеводного, ліпідного і тиреоїдного обміну, концентрацію інсуліну в плазмі, індекс інсулінорезистентності (ІР) - HOMA-IR, рівні васкулоендотеліального фактора росту (VEGF-A) в плазмі. Результати. Ступінь дисліпідемії у 2-й групі була більш вираженою, ніж в 1-й. Приєднання СГТ супроводжувалося тенденцією до збільшення всіх атерогенних фракцій ліпідів. ІР спостерігалася у всіх групах пацієнтів і була достовірно більше, ніж у контрольній групі (р<0,05). Виявлено достовірне підвищення рівнів VEGF-A у всіх групах пацієнтів в порівнянні з контролем (р<0,05). В 2-й групі рівні VEGF-A були нижче, ніж в 1-й групі, що, ймовірно, пов'язано з протективним ефектом метформіну. Аналіз впливу ступеня гіпофункції щитовидної залози на ЕД виявив значне збільшення рівнів VEGF-A в підгрупі TSH> 6,0 мкМ / мл (352,55 ± 17,64 пг / мл і 461,74 ± 20,13 пг / мл відповідно, р <0,05). Висновки. Гормональні порушення сприяють погіршенню ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та супутніми ендокринопатіями - цукровим діабетом 2 типу та субклінічним гіпотиреозом. Навіть незначне зниження функції щитовидної залози призводить до прогресування ендотеліальної дисфункції.

Ключові словагіпертензія, цукровий діабет 2 тип, субклінічний гіпотиреоз, ендотеліальна дисфункція 

 

Резюме.

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И КОМОРБИДНЫМИ ЭНДОКРИНОПАТИЯМИ

Беловол О.М., Немцова В.Д., Ильченко И.А., Златкина В.В.

Цель: исследовать влияние гормональных изменений на эндотелиальную дисфункцию (ЭД) у пациентов с коморбидным течением артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета 2 типа (СД2Т) и субклинического гипотиреоза (СГТ). Материалы и методы: 183 пациента с АГ IIстадии были разделены на 3 группы: 1-я группа (n = 50) - с изолированной АГ (группа сравнения); Группа 2 (n = 63) - с сочетанным течением АГ и СД2Т; Группа 3 (n = 70) - комбинированное течение АГ, СД2Т и СГТ. Изучали уровни артериального давления,  показатели  углеводного, липидного и тиреоидного обмена, концентрацию инсулина в плазме, индекс инсулинорезистентности (ИР)- HOMA-IR, уровни васкулоэндотелиального фактора роста(VEGF-A) в плазме. Результаты. Степень дислипидемии во 2-й группе была более выраженной, чем в 1-й.  Присоединение СГТ сопровождалось тенденцией к увеличению всех атерогенных фракций липидов. ИР наблюдалась во всех группах пациентов и была достоверно больше, чем в контрольной группе (р<0,05). Выявлено достоверное повышение уровней VEGF-A во всех группах пациентов по сравнению с контролем (р <0,05). Во 2-й группе уровни VEGF-A были ниже, чем в 1-й группе, что, вероятно, связано с протективным эффектом метформина. Анализ влияния степени дисфункции щитовидной железы на ЭД выявил значительное увеличение уровней VEGF-A в подгруппе TSH> 6,0 мкМ/мл (352,55 ± 17,64 пг / мл и 461,74 ± 20,13 пг / мл соответственно, р<0,05). Заключение. Гормональные нарушения способствуют ухудшению эндотелиальной дисфункции у пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующими эндокринопатиями - сахарным диабетом 2 типа и субклиническим гипотиреозом. Даже незначительное снижение функции щитовидной железы приводит к прогрессированию эндотелиальной дисфункции.

Ключевые слова: гипертензия, сахарный диабет 2 тип, субклинический гипотиреоз, эндотелиальная дисфункция     

https://doi.org/10.35339/ic.6.3.132-136
PDF

References

Konukoglu D, Uzun H. (2017). Endothelial Dysfunction and Hypertension. Adv Exp Med Biol.,956,511-540. doi: 10.1007/5584_2016_90.

Gkaliagkousi E, Gavriilaki E, Triantafyllou A, Douma S. (2015). Clinical Significance of Endothelial Dysfunction in Essential Hypertension. Curr Hypertens Rep., 17(11), 85. doi: 10.1007/s11906-015-0596-3.

Ming LU, Chong-Bo Yang, Ling Gao, Jia-Jun Zhao. (2015). Mechanism of subclinical hypothyroidism accelerating endothelial dysfunction (Review). Exp Ther Med, 9(1), 3–10. doi: 10.3892/etm.2014.2037

Türemen, E.E., Çetinarslan B, Şahin T, Cantürk Z, Tarkun İ. (2011). Endothelial dysfunction and low grade chronic inflammation in subclinical hypothyroidism due to autoimmune thyroiditis. Endocr J,58(5),349-54. doi:10.1507/endocrj.k10e-333

Wojdasiewicz P, Wajda A, Haładyj E, Romanowska-Próchnicka K, Felis-Giemza A, Nałęcz-Janik J,… Paradowska-Gorycka A. (2019).IL-35, TNF-α, BAFF, and VEGF serum levels in patients with different rheumatic diseases. Reumatologia,57(3),145-150. doi: 10.5114/reum.2019.86424.

Rhian M Touyz, Ninian N Lang, Joerg Herrmann, Anton H van den Meiracker, Jan Danser, A. H. Recent advances in hypertension and cardiovascular toxicities with vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibition. (2017). Hypertension, 70(2), 220–226. doi: 10.1161/HypertensionAHA.117.08856

Smirnova, E.N., Shulkina, S.G., Schekotov, V.V., Antipova, A.A. (2015). Vaskulojendotelial''nyj faktor rosta kak marker jendotelial''noj disfunkcii i rannego povrezhdenija pochek u bol''nyh metabolicheskim sindromom [Vascular endothelial growth factor as a marker of endothelial dysfunction and early kidney damage in patients with metabolic syndrome]. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija,5. Retrieved from: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21800

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M, Christiaens T,… Zannad F,et al. (2013). 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens., 31(7),1281-357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.

Inzucchi, S.E., Bergenstal, R.M, Buse J.B., Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, Peters A.L.,… Matthews, D.R. (2015). Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient-Centered Approach: Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care. 38(1), 140-149. doi: 10.2337/dc14-2441.

Pearce, S.H.S., Brabant G. Duntas, L.H. Monzani F. Peeters, R.P., Razvi S., Wemeau J.-L. (2013). 2013 ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism. Eur Thyroid J.,2(4),215-228. doi: 10.1159/000356507

Asvold, B.O, Vatten, L.J., Nilsen, T.I., Bjøro T. (2007).The association between TSH within the reference range and serum lipid concentrations in a population-based study. The HUNT Study. Eur. J. Endocrinol.,156(2),181–186. doi:10.1530/eje.1.02333

Dey A, Kanneganti V, Das D. (2019). A study of the cardiac risk factors emerging out of subclinical hypothyroidism. J Family Med Prim Care, 8(7), 2439-2444. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_348_19.

Xu C, Zhou L, Wu K, Li Y, Xu J, Jiang D, Gao L. (2019).Abnormal Glucose Metabolism and Insulin Resistance Are Induced via the IRE1α/XBP-1 Pathway in Subclinical Hypothyroidism. Front Endocrinol (Lausanne),10,303. doi: 10.3389/fendo.2019.00303.

Dimic D, Golubovic, M.V., Radenkovic S, Radojkovic D, Pesic M. (2016).The effect of metformin on TSH levels in euthyroid and hypothyroid newly diagnosed diabetes mellitus type 2 patients. Bratisl Lek Listy.,117(8),433-5.

Palui R, Sahoo J, Kamalanathan S, Kar ,S.S., Sridharan K, Durgia H, Raj H,… Patil M. (2019). Effect of metformin on thyroid function tests in patients with subclinical hypothyroidism: an open-label randomised controlled trial. J Endocrinol Invest., Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31127593

Sardu C, Paolisso P, Sacra C, Mauro C, Minicucci F, Portoghese M, Rizzo, M.R.,… Marfella R. (2019). Effects of metformin therapy on COronary endothelial DYsfunction in prediabetic patients With stable angina and Non Obstructive Coronary Artery Stenosis: The CODYCE Multicenter Prospective Study. Diabetes Care., doi: 10.2337/dc18-2356.

Karam HM, Radwan RR. (2019). Metformin modulates cardiac endothelial dysfunction, oxidative stress and inflammation in irradiated rats: A new perspective of an antidiabetic drug. Clin Exp Pharmacol Physiol., doi: 10.1111/1440-1681.13148

Bobronnikova, L. R., Shaposhnikova, Ju. M., Il'chenko, I. A., Nemcova, V. D. , Zlatkina, V. V. (2017). Dynamika zmin tovshhyny kompleksu intyma media zagal'noi' sonnoi' arterii' ta pokaznykiv lipidnogo obminu u hvoryh na gipertonichnu hvorobu, ozhyrinnja ta autoimmunnyj tireoi'dyt v zalezhnosti vid najavnosti tyreoi'dnoi' dysfunkcii'[Dynamics of changes in the common carotid artery intima media complex thickness and parameters of lipid metabolism in patients with hypertension, obesity and autoimmune thyroiditis depending on the presence of thyroid dysfunction]. Liky – ljudyny. Suchasni problemy farmakoterapii' i pryznachennja likars'kyh zasobiv : materialy I Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', Harkiv, 30–31 bereznja,73.

Zlatkina, V. V., Nemtsova, V. D., Ilchenko, I. A. (2018). Pathogenetic mechanisms of metabolic disorders in patients with hypertension and obesity. Perspectives of science and education : Proceedings of the 5th International youth conference SLOVOWORD, New York, USA, 19th October,113-117.

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.