PECULIARITIES OF THE GENERAL HEALTH AND LIFESTYLE OF ADOLESCENTS FROM INDUSTRIAL CITY AND RURAL AREA

Abstract

PECULIARITIES OF THE GENERAL HEALTH AND LIFESTYLE OF ADOLESCENTS FROM INDUSTRIAL CITY AND RURAL AREA

Chaychenko T.V., Makieva N.I., Koval V.A., Makieva E.А., Buginskaya N.R.

Kharkiv National Medical University, Ukraine

Abstract.
Anthropometry, vital functions and lifestyle of 9th-grade students from industrial city and beyond have been studied. There are predominant fat mass in body composition of boys from industrial area and higher blood pressure levels comparatively to rural residents. Sedentary style of life, tendency to fast food consuming, increased incidence of colds are typical for the industrial district inhabitants regardless of gender. Thus, the results indicate high probability for potential cardiovascular risk, which requires wide promotion of healthy lifestyle and nutrition with the involvement of all members of the family.
Keywords:
adolescents, cardiovascular risk, anthropometric parameters, vital functions, lifestyle

 

Особливості стану здоров’я та стилю життя підлітків, що мешкають в індустріальному місті та за його межами

Чайченко Т.В., Макєєва Н.І., Коваль В.А., Макєєва Е.А., Бужинська Н.Р.

Харківський національний медичний університет, Україна

Резюме.
У роботі вивчалися основні особливості антропометричних параметрів, вітальних функцій та особливостей способу життя учнів 9-х класів, що мешкають в індустріальному місті та за його межами. Встановлено, що у хлопців, що мешкають в індустріальному районі міста перевагу має жировий компонент структури тіла, а також рівні артеріального тиску вищі, ніж у мешканців села. Для всіх мешканців індустріального району незалежно від статі типовими є статичний спосіб життя, схильність до споживання фаст-фуду, підвищена захворюваність на застуду. Отже, отримані результати свідчать про високі шанси потенційного формування кардіоваскулярного ризику, що потребує широкого впровадження соціальних програм щодо здорового способу життя та харчування із залученням всіх членів родини.
Ключові слова:
підлітки, кардіоваскулярний ризик, антропометричні параметри, вітальні функції, спосіб життя

 

Особенности состояния здоровья и стиля жизни подростков, проживающих в индустриальном городе и за его пределами

Чайченко Т.В., Макеева Н.И., Коваль В.А., Макеева Е.А., Бужинская Н.Р.

Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Резюме.
В работе изучались основные особенности антропометрических параметров, витальных функций и особенностей образа жизни учащихся 9-х классов, проживающих в индустриальном городе и за егопределами. Установлено, что у мальчиков, проживающих в индустриальном районе города, жировой компонент структуры тела преобладает над мышечным, урони артериального давления выше, чем у жителей села. Для всех жителів индустриального района независимо от пола типичны статичный образ жизни, склонность к употреблению фастфуда, повышенная заболеваемость простудой.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высоких шансах потенціального формирования кардиоваскулярного риска, что требует широкого внедрения социальных программ по здоровому образу жизни и питания с привлечением всех членов семьи.
Ключевые слова:
подростки, кардиоваскулярный риск, антропометрические параметры, витальные функции, образ жизни

https://doi.org/10.35339/ic.2.3.343-354
PDF

References

Гнатейко О.З. Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища / О. З. Гнатейко, Н. С. Лук’яненко // Здоровье ребенка. – 2007. – № 6 (9). – С. 82–87.

Вплив мікросередовища на стан здоров’я дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які проживають в екологічно несприятливих районах / Ю. Г. Антипкін, Л. П.Арабська, С. І. Толкач [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2005. – № 1/2 (23). – С. 92–95.

Антипкін Ю. Г. Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників / Ю. Г. Антипкін // Мистецтво лікування. – 2007. – № 5. – С. 45–47.

Малоног К. П. Забруднення атмосферного повітря промислового міста як фактор ризику для здоров’я його мешканців / К. П. Малоног, В. В. Загородній // Довкілля та здоров’я. – 2009. – № 1. – С. 33–34.

Тимченко О. І. Загрози для здоров’я населення від впливу антропогенних чинників та можливості їх попередження / О. І. Тимченко. – К. : ІГМЕ АМН України, 2005. – 265 с.

Черниченко І. А. До питання оцінки стану забруднення атмосферного повітря і його безпеки для населення / І. А. Черниченко, Я. В. Першегуба, О. М. Литвиченко // Довкілля та здоров’я. – 2009. – № 3. – С. 19–22.

Агаджанян Н. А. Химические элементы в средеобитания и экологический портрет человека / Н. А. Агаджанян, А. В. Скальный. – М. : КМК, 2001. –83 с.

Резніченко Ю. Г. Медико-організаційні шляхи мінімізації негативного впливу проживання в промисловому місті на стан здоров’я дітей першого року життя / Ю. Г. Резніченко // Перинатологія та педіатрія. – 2004. – № 1. – С. 36–40.

Майданник В. Г. Перспективи розвитку клінічної педіатрії в ХХІ столітті / В. Г. Майданник // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2002. – № 1. – С. 8–12.

Blakely T. A. Ecological effects in much level studies / T. A. Blakely, A. J. Wocdward // J. Epidemiol. Community Health. – 2000. – Vol. 54, №5. – P. 367–374.

Воронов М. В. Динаміка фізичного розвитку дітей шкільного віку, які мешкають в екологічно несприятливому регіоні / М. В. Воронов, С. Г. Петрова, Л. М. Осичнюк // Перинатология и педиатрия. – 2008. – № 2 (34). – С. 116–119.

Лук’янова О. М. Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень / О. М. Лук’янова // Мистецтво лікування. – 2007. – № 9. – С. 42–47.

Фізичний розвиток новонароджених, матері яких мешкають в містах з різним рівнем техногенного навантаження / М. В. Воронов, С. Г. Петрова, Л. М. Осичнюк [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2007. – № 3 (31). – С. 15–17.

Aron J. L. Ecosystem change and public health: a global perspective / J. L. Aron, J. Patz. – Meryland : JHU Press, 2001. – 488 p.

Martens W. J. M. Environmental change, climate and health / W. J. M. Martens, P. Martens, A. J. McMichael. – Cambridge : Cambridge University Press, 2002. – 338 p.

Кірсанова О. В. Гігієнічна оцінка впливу забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я дітей в умовах промислового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 “Гігієна” / О. В. Кірсанова. — К., 2006. — 20 с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2004 році. – Х. : Державне управління екології та природних ресурсів в Харківській області, 2005. – 135 с.

Стан здоров’я населення Харківської області та результати діяльності санітарно-епідеміологічних закладів: щорічна доповідь – Х. : МОЗ України, 2008. – 178 с.

Екологічний атлас Харківської області / Є. Л. Макаровський, О.В. Соловйов, Г. Д. Коваленко [та ін.] – Х. : Державне управління екології та природних ресурсів в Харківській області, 2005. – 80 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2002 році. – К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, 2002. – 162 с.

Landrigan P. J. Chronic effect soft oxic environmental exposure son children's health / P. J. Landrigan, A. Garg // J. Toxicol. Clin. Toxicol. – 2002. – Vol. 40, № 4. – P. 449–456.

Mathien-Nolf M. Poisons in the air: A cause of chronic disease in children / M. Mathien-Nolf // J. Toxicol. Clin. Toxicol. – 2002. – Vol. 40, № 4. – P. 483–491.

Игнатова М. С. Соматические болезни у детей / М. С. Игнатова – Москва-Оренбург : Южный Урал, 2002. – 670 с.

Avenell A etal. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. // HealthTechnology Assessment. - 2004.- Vol.8, №3, P.1–182.

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: методичні рекомендації. – К. : МОЗ України, 2007. – 39 с.

Katz D.L. et al. Public health strategies for preventing and controlling over weight and obesity in school and works it esettings: a report on recommendation sof the Task Force on Community Preventive Services. Mortalityand Morbidity WeeklyReport. – 2005.- Vol. 7.- P.1–12.

Brownell K. Exercise in the treatment of obesity. In: Brownell K., Fairburn C., eds. Eating disorders and obesity: a comprehensive handbook. NewYork: Guildford.- 1995.- Р.473–478.

Flynn M.A. etal. Reducing obesity and related chronic disease risk in children and youth: a synthesis of evidence with “bestpractice” recommendations.- Obesity Reviews.- 2006.- Vol. 7, N. 1.- P.7–66.

The Fourth Report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents // Pediatrics. - 2004. – Vol. 114 (2). – P. 555-576.

US Preventive Services Task Force. Screening and interventions for overweightin children and adolescents: recommendation statement. // Pediatrics.- 2005.- Vol. 116(1).- P.205–209.

Сенаторова Г.С. Фізичний розвиток і антропометричні параметри підлітків міста Харкова / Г.С. Сенаторова, Т.В. Чайченко, О.Л. Онікієнко, І.О. Саніна, В.М. Цимбал // Лікарська справа – 2012. - № 1-2. – С. 95 - 101.

Чайченко Т.В. Психосоциальные аспекты нарушений пищевого поведения и физическойактивностишкольниковХарьковскогорегиона / Т.В.Чайченко // Міжнародний медичний журнал. – 2012. - № 2 (70). – С. 20-24.

ВОЗ. Ожирение и избыточный вес: Информационный бюлетень. - №°311.- 2012.

P. PagelsA repeated measurement study investigating theimpact of school outdoor environment uponphysical activity across ages and seasons in Swedish second, fifth and eighth graders / P. Pagels, A. Raustorp, A. P. De Leon, F. Mårtensson, M. Kylin, C.Boldemann// BMC Public Health. 2014 Aug 7;14:803

Reported prevalence of child and adolescent overweight and obesity. Appendix Obes Rev. 2004; 5(Suppl.1): 86.

Lobstein T, Frelut ML. Prevalence of overweight among children inEurope. Obes Rev. 2003; 4: 195

Piechaczek W, Eszyk J. Life style of people suffering from obesity – thepreliminary investigation. WiadLek. 2002; 55 Suppl 1(Pt 2) –P. 858-863

Ostrowska L, Karczewski J, Szwarc J. Dietary habits as an environmentalfactor of overweight and obesity. Rocz Panstw Zakl Hig. 2007; 58(1) – P.307-313.

Astrid N. Sjolie, FrodeThuenSchool journeys and leisure activities in rural and urban adolescents in NorwayThe Nordic School of Public Health, Göteborg, Sweden Health Promot. Int. (2002) 17 (1) - P.21-30.

Yousefian A, Ziller E, Swartz J, Hartley D. Active living for rural youth:addressing physical inactivity in rural communities. J Public Health Manag Pract. 2009; 15(3) p. 223-231.

Patterson P.D., Moore C.G., Probst J.C., Shinogle J.A. Obesity and physical inactivity in rural America. J Rural Health. 2004; 20(2) p.151-159.

Ismailov R.M., Leatherdale S.T. Rural-urban differences in overweight and obesity among a large sample of adolescents in Ontario. Int J PediatrObes. 2010; 5(4) p. 351-360.

Colic-Baric I., Kajfez R., Satalic Z., Cvjelic S. Comparison of dietary habitsin the urban and rural Croatian schoolchildren. Eur J Nutr. 2004; 43 p.169-174.

Davy B.M., Harrell K., Stewart J., King D.S. Body weight status, dietaryhabits, and physical activity levels of middle school-aged children inrural Mississippi. South Med J. 2004; 97(6) p. 571-577.

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.