HISTORICAL MODELS AND LEGAL REGULATION OF HEALTH CARE PRACTICE IN KIEVAN RUS

Abstract

Abstract

Novikov D.O.

Historical models and legal regulation of health care practice in Kievan Rus

The article examines historical models and specific of legal regulation of labor in health care field in Kievan Rus. The author identifies three historical models of medicine in Kievan Rus: pagan, secular and monastery. It is noted that norms of Rus Justice and Izbornik of Svyatoslav fall into the legal regulation of labour in secular medicine; Church Charter of Prince Volodymyr the Great – the legal regulation of labour in monastic medicine; ethical norms of customary law – the legal regulation of labour in pagan medicine.

Key words: Kievan Rus, pagan medicine, monastery medicine, secular medicine, legal regulation, customary law.

ABSTRACT

Новіков Д.О.

історичні моделі та специфіка правового регулювання праці у сфері охорони здоров'я у Київській Русі

У статті розглядаються історичні моделі та специфіка правового регулювання праці у сфері охорони здоров'я у Київській Русі. Автором виділено три історичні моделі медицини у Київській Русі: народна, монастирська та світська. Відзначається, що норми «Руської правди» та «Ізборника Святослава» мали виражене відношення до правового регулювання праці лікарів світської медицині, положення Церковного статуту князя Володимира Великого – правового регулювання праці лікарів монастирської медицини, морально-етичні норми звичаєвого права –правового регулювання праці у народній язичницькій медицини.

Ключові слова: Київська Русь, язичницька медицина, монастирська медицина, світська медицина, правове регулювання, звичаєве право

Аннотация

Новиков Д.А.

ИСТОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И Специфика ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КИЕВСКОЙ РУСИ

В статье рассматриваются исторические модели и специфика правового регулирования труда в сфере здравоохранения  в Киевской Руси. Автором выделены три исторические модели медицины в Киевской Руси: народная, монастырская и светская. Отмечается, что нормы  «Русской правды» и «Изборника Святослава» имели выраженное отношение к правовому регулированию труда врачей светской медицины, положения Церковного устава князя Владимира Великого – правовому регулированию труда врачей монастырской медицины, морально-этические нормы обычного права – правовому регулированию труда в народной языческой медицине.

Ключевые слова: Киевская Русь, языческая медицина, монастырская медицина, светская медицина, правовое регулирование, обычное право

https://doi.org/10.35339/ic.3.2.56-60
PDF

References

Kobilyuh V. (2000). Meditsina v sanskriti [Medicine

in sanskrit]. Tezi dop. VIII kongresu svitovoyi federatssyi

ukrayins’kih likarskih tovaristv, L’viv-Truskavets, 436.

Sorokina T. (1988). Istoriya meditsinyi [Medical

history]. Moskva, UDN, 72.

Zabludovskiy P. (1960). Istoriya otechestvennoy

meditsiny [History of domestic medicine]. Moskva, 400.

Dumka M. (1960). Pro meditsinu skifiv (istorikomedichne

doslidzhennya) [About Scythian medicine

(medical and historical research)]. Kiev, Derzhavne

medichne vidavnitstvo URSR, 114.

Bogoyavlenskiy N. (1960). Drevnerusskoe

vrachevanie v X-XVII vv. Istochniki dlya izucheniya russkoy

meditsinyi [Ancient medicine in X-XVII centuries. Sources

for the study of Russian medicine]. Moskva, Medgiz, 326.

Bakulev A. (1959). Bolshaya Meditsinskaya

Entsiklopediy [Big medical encyclopaedia]. Moskva, BSE,

Verhratskiy S. (1961). Starodavni perezhitki v

medichnomu folklori ukrayins’kogo dokolgospnogo sela

[Ancient survival in medical folklore of Ukrainian village].

L’viv, LGMU, 300-310.

Verhratskiy S. (1964). IstorIya meditsini [Medical

history]. Kiev, Zdorov’ya, 334.

Chaykovskiy A., Kopilenko O., Krivonis V.,

Svistunov V., Trofanchuk G. (2003). Ustav Svyatogo knyazya

Volodimira, krestivshago Russkuyu zemlyu, o tserkovnyih

sudeh [Charter of Prince Vladimir “On the ecclesiastical

courts”]. Kiev, Yurinkom Inter, 334.

Chaykovskiy A., Kopilenko O., Krivonis V.,

Svistunov V., Trofanchuk G. (2003). Ustav Svyatogo knyazya

Volodimira, krestivshago Russkuyu zemlyu, o tserkovnyih

sudeh [Charter of Prince Yaroslav “On the ecclesiastical

courts”]. Kiev, Yurinkom Inter, 334.

Kovaleva M. (2004). Zhenschinyi v meditsine

[Women in medicine]. Volgograd, Izdatelstvo Volgo-

?radskogo gosudarstvennogo universiteta, 214.

Vasilev K. (2000). Kreschenie Rusi i ego znachenie

dlya formirovaniya meditsinskih znaniy u drevnih slavyan

[Baptism of Rus and its importance for the formation of the

medical knowledge of the ancient Slavs]. Zhurnal

Akademiyi medichnih nauk Ukrayini, 1, 200-206.

Stetsenko S. (2001). Istoriko-pravovyie voprosyi

regulirovaniya meditsinyi v Drevney Rusi [Historical and

legal issues of regulation of medicine in ancient Rus].

Fundamentalnyie nauki i progress klinicheskoy meditsinyi:

Materialyi II Rossiyskoy konferentsii molodyih uchenyih

Rossii s mezhdunarodnyim uchastiem, Moskva, 27-30.

Golyachenko O. (2004). Istoriya meditsini [Medical

history]. Ternopil’, Lileya, 248.

Feduschak A., ChaykIvskiy R. (2009). Poshuk

istorichnih peredumov rozvitku suchasnoyi klinichnoyi

farmatsiy na teritoriyi Ukrayini [Searching of historical

basics of development of modern clinic pharmacy on the

territory of Ukraine]. Klinichna farmatsiya, farma-

?oterapiya ta medichna standartizatsiya, 3-4, 99-107.

Marchukova S. (2003). Meditsina v zerkale istorii

[Medicine in historical mirror]. SPb, Evropeyskiy dom»,

Anikin I. (1991). Monastyirskaya bolnitsa Drevney

Rusi [Monastic hospital in ancient Rus].Sovetskoe

zdravoohranenie, 11, 58-61.

Mirskiy M. (2006). Meditsina i hirurgiya Drevney

Rusi [Medicine and surgery in ancient Rus]. Proceedings of

the First International Conference «Traditional Medicine

and Materia Medica in Medieval Manuscripts». Retrieved

from http://www.aamh.az/index.files/24.htm

Mirskiy M. (2001). Hirurgiya srednevekovoy Rossii

[Surgery of medieval Russia]. Hirurgiya, 6, 63-65.

Mirskiy M. (2005). Meditsina Rossii X-XX vekov:

ocherki istorii [Russia medicine of X-XX centuries: Essays on

the history]. Moskva, Rosspen, 110.

Pischita A. (2006). Istoricheskiy opyit, sovremen -

oe sostoyanie i perspektivyi pravovogo obespecheniya

zdravoohraneniya v Rossii [Historical experience, current

position and prospects of legal regulation of health in

Russia]. Moskva, 50.

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.