SCHOOL-AGE CHILDREN AWARENESS OF THE CAUSES OF OBESITY AND ITS HEALTH RLATED OUTCOMES

Abstract

SCHOOL-AGE CHILDREN AWARENESS OF THE CAUSES OF OBESITY AND ITS HEALTH RLATED OUTCOMES

Chaychenko T., Gonchar M., Chumachenko T., Klymenko V., Samsonenko T., Kharkova M.

Childhood obesity is a serious medical condition affecting children and adolescents that can be prevented by life style modification. Therefore, school-age children awareness of the causes of obesity and its health related outcomes is very important. Subjects Methods This work is a part of the complex project “Assessment of the current nutritional status, nutrition-related health problems in school-age children in Ukraine”. The total number of participants is 392 school-age children who were grouped by the age:primary school (75 children aged 6–9), secondary school (202 children aged 10–14) and high school (115 children aged 15–18). Original questionnaire was elaborated for the survey, consisting of both multiple choice questions and “open questions” that encouraged children to give their own idea with the purpose of understanding a real awareness of the problem. Answers to the open questions about the causes and effects of obesity were assessed. Results One third of respondents regardless of age (primary school, – 29.31%, secondary school – 29.21%, high school – 33.04%, p>0.05) understood that obesity can cause serious health problems and the most detrimental changes can occur in the cardiovascular system.It was established that self-controlled situations were named as the main causatives of the obesityby more than half of surveyed children (53.33% of primary school, 53.46% of secondary school children and 41.74% high school children, p>0.05). We established that less than 10% of children were not aware of the causes of obesity and possible outcomes. Meantime, 30% of respondents were not prone to give any answer. Conclusions: Regardless of age school-children are aware of health-related problems. Special education programs are necessary for all school-age children with the purpose of developing the responsibility for the health in their adult life

Key words: Obesity, causes of overweight, school-age children,social education program.

 

 УСВІДОМЛЕННЯ ДІТЬМИ ШКЛЬНОГО ВІКУ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ОЖИРІННЯ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СТАНОМ ЗДОРОВ'Я

Чайченко Т., Гончарь М., Чумаченко Т., Клименко В., Самсоненко Т., Харькова М.

Ожиріння в дитячому віці є серйозним захворюванням, яке уражає дітей та підлітків, але яможе бути попереджено зміною стилю життя. Тому дуже важливо знати, ступень усвідомлення дітьми шкільного віку причин ожиріння та його наслідків, пов'язаних зі здоров'ям. Ця робота є частиною комплексного проекту «Оцінка нутріційного статусу та проблем, пов'язаних з харчуванням дітей шкільного віку в Україні». Загальна кількість учасників - 392 дітей шкільного віку, які були згруповані за віком: початкова школа (75 дітей у віці 6–9 років), середня школа (202 дитини віком 10–14 років) та старша школа (115 дітей у віці 15–18 років). Оригінальна анкета була розроблена для опитування та складається з питань типа вибору з декількох опці та «відкритих питань», які заохочували дітей давати свою власну відповідь з метою розуміння реальної обізнаності з проблеми. Оцінювалися відповіді на відкриті питання про причини та наслідки ожиріння. Третина респондентів незалежно від віку (початкова школа - 29,31%, середня школа - 29,21%, старша школа - 33,04%, p> 0,05) розуміють, що ожиріння може викликати суттєві проблеми зі здоров'ям та найбільш серйозні зміни можуть відбуватися у серцево-судинній системі. Встановлено, що самоконтрольовані ситуації були названі основними причинами ожиріння більш ніж половиною опитаних дітей (53,33% дітей початкової школи, 53,46% дітей середньої школи та 41,74% дітей старшої школи > 0,05). Ми встановили, що менше 10% дітей не усвідомлюють причини ожиріння та його можливі наслідки. Проте 30% респондентів не схильні надавати жодної відповіді. Отже, незалежно від віку школярі знають про проблеми, пов'язані зі здоров'ям, спричинені ожирінням. Спеціальні освітні програми необхідні для всіх дітей шкільного віку з метою розвитку відповідальності за здоров'я у дорослому житті.

Ключові слова: Ожиріння, причини надмірної ваги, діти шкільного віку, програми соціальної освіти

ОСОЗНАНИЕ ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ ОЖИРЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ

Чайченко Т., Гончарь М., Чумаченко Т., Клименко В., Самсоненко Т., Харькова М.

Ожирение в детском возрасте является серьезным заболеванием, которое поражает детей и подростков, но может быть предотвращено изменением образа жизни. Поэтому очень важно знать, степень осознания детьми школьного возраста причин ожирения и его последствий, связанных со здоровьем. Эта работа является частью комплексного проекта «Оценка нутриционного статуса и проблем, связанных с питанием детей школьного возраста в Украине». Общее количество участников - 392 детей школьного возраста, которые были сгруппированы по возрасту: начальная школа (75 детей в возрасте 6-9 лет), средняя школа (202 ребенка в возрасте 10-14 лет) и старшая школа (115 детей в возрасте 15-18 лет). Оригинальная анкета была разработана для опроса и состоит из вопросов типа выбора из нескольких опций «открытых вопросов», которые поощряли детей давать свой собственный ответ с целью понимания реальной осведомленности по проблеме. Оценивались ответы на открытые вопросы о причинах и последствиях ожирения. Треть респондентов независимо от возраста (начальная школа - 29,31%, средняя школа - 29,21%, старшая школа - 33,04%, p <0,05) понимают, что ожирение может вызвать существенные проблемы со здоровьем и наиболее серьезные изменения могут происходить в сердечно-сосудистой системе. Установлено, что самоконтролируемые ситуации были названы основными причинами ожирения более чем половиной опрошенных детей (53,33% детей начальной школы, 53,46% детей средней школы и 41,74% детей старшей школы> 0,05). Мы установили, что менее 10% детей не осознают причины ожирения и его возможные последствия. Однако 30% респондентов склонны уходить от  ответов на вопросы. Таким образом, независимо от возраста школьники знают о проблемах, связанных со здоровьем, вызванных ожирением. Специальные образовательные программы необходимы для всех детей школьного возраста с целью формирования ответственности за здоровье во взрослой жизни.

Ключевые слова: Ожирение, причины избыточного веса, дети школьного возраста, программы социального образования


https://doi.org/10.35339/ic.6.1.12-15
PDF

References

Roberto, C. A., Swinburn, B., Hawkes, C. (2015). Patchy progress on obesity prevention: emerging examples, entrenched barriers, and new thinking. Lancet. 385(9985):2400 –2409. doi: 10.1016/ S0140-6736(14)61744-X.

Lobstein, T., Jackson-Leach, R., Moodie, M.L. (2015). Child and adolescent obesity: part of a bigger picture. Lancet. 385(9986): 2510–2520. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61746-3

World Health Organization Fact sheet № 311. Obesity and overweight (2016). Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

WHO Report of the Commission on Ending Childhood Obesity.World Health Organization (2016). 68 P.

Ho, M., Garnett, S.P., Baur, L., Burrows, T., Stewart, L., Neve, M., Collins, C. (2012). Effectiveness of life style interventions inchild obesity: systematic reviewwithmeta-analysis. Pediatrics, 130(6), 1647-71. doi: 10.1542/peds.2012-1176.

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines OEP. Expert panel report: Guidelines (2013) for the management of overweight and obesity in adults. Obesity (Silver Spring). 2014;22 Suppl 2:S41–S410. doi: 10.1002/ oby.20660.

Zelins`ka N. B., Rudenko N. G. (2015) Stan nadannya medy`chnoyi dopomogy` dityam z endokry`nnoyu patologiyeyu v Ukrayini u 2014 roci [The state of medical care for children with endocrine pathology in Ukraine in 2014]. Ukrayins`ky`j zhurnal dy`tyachoyi endokry`nologiyi, no 2, pp. 5-13.

Chaychenko, T., Rybka, O., Georgievska, N., Buginska, N. (2016) Trends of nutrition of eastern Ukrainian children: tendency to overweight, dehydration and impaired social adaptation. Horm Res Pediatr, 86 (S1): 1-556 doi:10.1159/000449142

Chaychenko T. (2015) Efekty`vnist` nemedy`kamentozny`x intervencij u ditej z ozhy`rinnyam [Efficacy of non-drug interversion in obese children]Ukrayins`ky`j zhurnal dy`tyachoyi endokry`nologiyi, no 1 (13), pp. 31-35.].

Pradeepa, S., Elango, S., Andrews, M., Hanan, R.A., Amritha, S., Ambica, G. (2018). Awareness on childhood obesity among mothers attending pediatrics outpatient department at tertiary care teaching hospital. Int J Med Sci Public Health, 7(9), 760-764.

Mabiala Babela, J. R., Nika, E. R., Nkounkou Milandou, K. G., Missambou Mandilou, S. V., Bouangui Bazolana, S. B., Monabeka, H. G., & Moyen, G. (2016). Knowledge, Attitudes, and Practices of Parents Facing Child and Adolescent Obesity in Brazzaville, Congo. Global pediatric health, 3, 2333794X16675546. doi:10.1177/2333794X16675546

Waters, E., de Silva-Sanigorski, A., Hall, B.J., Brown, T., Campbell, K.J., Gao, Y. (2011) Interventions for preventing obesity in children. Cochraine Database Syst. Rev, 12 CD 001871

Deforche, B., Haerens, L., Ilse de Bourdeaudhuij (2011) How to make overweight children exercise and follow the recommendations, International Journal of Pediatric Obesity, 6:sup1, 35-41. doi: 10.3109/17477166.2011.583660

Chaychenko, T. (2016).Risk related cardiovascular changes in metabolically healthy obese adolescents. Polish Annals of Medicine,23, 2, 87–91. doi:10.1016/j.poamed.2016.01.006

Aceves-Martins, M., Llauradó, E., Tarro, L., Solà, R., & Giralt, M. (2016). Obesity-promoting factors in Mexican children and adolescents: challenges and opportunities. Global health action, 9, 29625. doi:10.3402/gha.v9.29625

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.