NOT ONLY ESTRADIOL BUT ALSO TESTOSTERONE LEVELS DEPEND ON MENSTRUAL CYCLE PHASES
PDF

Keywords

Testosterone, estradiol, menstrual cycle phases, women

Abstract

Abstract.

MENSTRUAL CYCLE-RELATED CHANGES IN BLOOD SERUM TESTOSTERONE AND ESTRADIOL LEVELS AND THEIR RATIO STABILITY IN YOUNG HEALTHY FEMALES

Popova L. ., Vasylyeva L., Tkachenko A., Polikarpova H., Kökbaş U.,  Tuli A2, Kayrin L., Nakonechna A.

The role of testosterone in females has not been fully elucidated. Studies usually involved postmenopausal women. Literature data on age-related changes of testosterone levels are contradictory. The application of sex hormones and their combination in medical practice increases the importance of study of the menstrual cycle fluctuations in testosterone, populational variability of testosterone and estradiol levels and their ratio in healthy females to prevent the excessive doses of sex steroids and provide the using of optimal their doses in different phases of menstrual cycle during treatment.The objective of our research was to evaluate testosterone and estradiol levels, their interrelation and their ratio in different stages of menstrual cycle in young healthy women. Twenty-two young Ukrainian females aged 18 to 22 years were enrolled in this study. Testosterone and estradiol levels in blood serum were determined by Estradiol ELISA andTestosterone ELISA kits (Italy). Both estradiol and testosterone levels depended on menstrual cycle phases. The highest testosterone level was revealed in ovulation. No correlation between blood serum testosterone and estradiol levels was found in all menstrual cycle phases. Differences in testosterone and estradiol levels between Ukrainian women and some other populations of women were noted, indicating that such differences must be taken into account when treating women of different populations. Testosterone/estradiol ratio was not changed during menstrual cycle. Because of the constancy of the ratio of testosterone to estradiol during menstrual cycle and the age-related change in  that ratio, this must be taken into account in the treatment of elderly women in order to create a testosterone-estradiol ratio that is characteristic of young women.

Key words: Testosterone, estradiol, menstrual cycle phases, women.

 

Резюме

НЕ ТІЛЬКИ РІВЕНЬ ЕСТРАДІОЛУ, АЛЕ Й ТЕСТОСТЕРОНУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ФАЗИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Попова Л.Д., Васильєва І.М., Ткаченко А.С., Полікарпова Г.В., Кокбаш У., Туллі А., Кайрін Л., Наконечна О.А.

Роль тестостерону у жінок висвітлена недостатньо. У дослідженнях зазвичай беруть участь жінки в постменопаузі. Дані літератури про вікові зміни рівня тестостерону суперечливі. Застосування статевих гормонів та їх комбінації в медичній практиці підвищує важливість вивчення коливань тестостерону в менструальному циклі, популяційної мінливості рівнів тестостерону та естрадіолу та їх співвідношення у здорових жінок для запобігання надмірних доз статевих стероїдів та забезпечення використання їх оптимальних доз в різні фази менструального циклу під час лікування. Метою нашого дослідження було оцінити рівень тестостерону та естрадіолу, їх взаємозв'язок та їх співвідношення у різні фази менструального циклу у молодих здорових жінок. До дослідження були залучені двадцять дві молоді жінки віком від 18 до 22 років. Рівні тестостерону та естрадіолу в сироватці крові визначали імуноферментним методом. Рівні естрадіолу і тестостерону залежали від фаз менструального циклу. Найвищий рівень тестостерону виявлений під час овуляції. Не було виявлено кореляції між рівнем тестостерону і естрадіолу в сироватці крові у всіх фазах менструального циклу. Відмічено відмінності в рівнях тестостерону та естрадіолу між українськими жінками та жінками деяких інших популяцій, що свідчить про те, що такі відмінності слід враховувати при лікуванні жінок різних популяцій. Співвідношення тестостерону до естрадіолу не змінювалось під час менструального циклу. Зважаючи на сталість співвідношення тестостерону до естрадіолу під час менструального циклу  та зміну цього співвідношення з віком, необхідно враховувати це при лікуванні жінок похилого віку з метою створення співвідношення тестостерону до естрадіолу, характерного для молодих жінок.

Ключові слова: тестостерон, естрадіол, фази менструального циклу, жінки.

 

Резюме

НЕ ТОЛЬКО УРОВЕНЬ ЭСТРАДИОЛА, НО И ТЕСТОСТЕРОНА ЗАВИСИТ ОТ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Попова Л.Д., Васильева И.М., Ткаченко А.С., Поликарпова А.В., Кокбаш У., Тулли А., Кайрин Л., Наконечная О.А.

Роль тестостерона у женщин освещена недостаточно. В исследованиях обычно участвуют женщины в постменопаузе. Данные литературы о возрастных изменениях уровня тестостерона противоречивы.Применение половых гормонов и их комбинации в медицинской практике повышает важность изучения колебаний тестостерона в менструальном цикле, популяционной изменчивости уровней тестостерона и эстрадиола и их соотношений у здоровых женщин для предотвращения чрезмерных доз половых стероидов и обеспечения использования оптимальных доз в различные фазы менструального цикла во время лечения. Целью нашего исследования было оценить уровень тестостерона и эстрадиола, их взаимосвязь и их соотношение в разные фазы менструального цикла у молодых здоровых женщин. В исследование были включены двадцать две молодые женщины в возрасте от 18 до 22 лет. Уровни тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. Уровни эстрадиола и тестостерона зависели от фаз менструального цикла. Самый высокий уровень тестостерона обнаружен во время овуляции. Не было обнаружено корреляции между уровнем тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови во всех фазах менструального цикла. Были отмечены различия в уровнях тестостерона и эстрадиола между украинскими женщинами и некоторыми другими популяциями женщин, что указывает на то, что такие различия необходимо учитывать при лечении женщин разных популяций. Соотношение тестостерона / эстрадиола не менялось во время менструального цикла. Учитывая постоянство соотношения тестостерона к эстрадиолу во время менструального цикла и изменение этого соотношения с возрастом, необходимо учитывать это при лечении пожилых женщин с целью создания соотношение тестостерона к эстрадиолу, характерного для молодых женщин.

Ключевые слова: тестостерон, эстрадиол, фазы менструального цикла, женщины.

https://doi.org/10.35339/ic.6.3.155-161
PDF

References

Davis SR, Wahlin-Jacobsen S. (2015). Testosterone in women--the clinical significance. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(12):980-92. doi: 10.1016/S2213-8587(15)00284-3. PMID: 26358173.

Davis SR, Worsley R, Miller KK, Parish SJ, Santoro N. (2016). Androgens and Female Sexual Function and Dysfunction--Findings From the Fourth International Consultation of Sexual Medicine. J Sex Med. 2016;13(2):168-78. doi: 10.1016/j.jsxm.2015.12.033. PMID: 26953831.

Yasui T, Matsui S, Tani A, Kunimi K, Yamamoto S, Irahara M. (2012). Androgen in postmenopausal women. J Med Invest. 2012;59(1-2):12-27. PMID: 22449989.

Kumsar Ş, Kumsar NA, Sağlam HS, Köse O, Budak S, Adsan Ö. (2014). Testosterone levels and sexual function disorders in depressive female patients: effects of antidepressant treatment. J Sex Med. 2014;11(2):529-35. doi: 10.1111/jsm.12394. PMID: 24286389.

Glaser R, Dimitrakakis C. (2013). Testosterone therapy in women: Myths and misconceptions. Maturitas. 2013; 74(3):230-4. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.01.003. PMID: 23380529.

Hogervorst E. (2012). Prevention of dementia with sex hormones: a focus on testosterone and cognition in women. Minerva Med. 2012; 103(5):353-9. PMID: 23042370.

Lambrinoudaki I, Christodoulakos G, Rizos D, Economou E, Argeitis J, Vlachou S, Creatsa M, Kouskouni E, Botsis D. (2006). Endogenous sex hormones and risk factors for atherosclerosis in healthy Greek postmenopausal women. Eur J Endocrinol. 2006;154(6):907-16. PMID: 16728552 DOI: 10.1530/eje.1.02167.

Danforth KN, Eliassen AH, Tworoger SS, Missmer SA, Barbieri RL, Rosner BA, Colditz GA, Hankinson SE. (2010). The association of plasma androgen levels with breast, ovarian and endometrial cancer risk factors among postmenopausal women. Int J Cancer. 2010;126(1):199-207. doi: 10.1002/ijc.24709. PMID: 19569181.

Rexrode KM, Manson JE, Lee IM, Ridker PM, Sluss PM, Cook NR, Buring JE. (2003). Sex hormone levels and risk of cardiovascular events in postmenopausal women. Circulation. 2003;108(14):1688-93. PMID:12975257.

Pintzka CW, Evensmoen HR, Lehn H, Håberg AK. (2016). Changes in spatial cognition and brain activity after a single dose of testosterone in healthy women. Behav Brain Res. 2016;298 (Pt B):78-90. doi: 10.1016/j.bbr.2015.10.056. PMID: 26542812

Tajima-Pozo K, Bayón C, Díaz-Marsá M, Carrasco JL. (2015). Correlation between personality traits and testosterone concentrations in healthy population. Indian J Psychol Med. 2015; 37(3): 317–321. doi: 10.4103/0253-7176.162956

Hermans EJ, Putman P, Baas JM, Gecks NM, Kenemans JL, van Honk J. (2007). Exogenous testosterone attenuates the integrated central stress response in healthy young women. Psychoneuroendocrinology. 2007;32(8-10):1052-61. PMID:17904297

Bai X, Li J, Zhou L, Li X. (2009). Influence of the menstrual cycle on nonlinear properties of heart rate variability in young women. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2009;297(2):H765-74. doi: 10.1152/ajpheart.01283.2008. PMID: 19465541.

Bui HN, Sluss PM, Blincko S, Knol DL, Blankenstein MA, Heijboer AC. (2013). Dynamics of serum testosterone during the menstrual cycle evaluated by daily measurements with an ID-LC-MS/MS method and a 2nd generation automated immunoassay. Steroids. 2013;78(1):96-101. doi: 10.1016/j.steroids.2012.10.010. PMID:23127814.

Palermo R. (2007). Differential actions of FSH and LH during folliculogenesis. Reprod Biomed Online. 2007;15:326–337. doi: 10.1016/S1472-6483(10)60347-1. PMID:17854533.

van Wingen GA, Zylicz SA, Pieters S, Mattern C, Verkes RJ, Buitelaar JK, Fernández G. (2009). Testosterone increases amygdala reactivity in middle-aged women to a young adulthood level.Neuropsychopharmacology. 2009;34(3):539-47. doi: 10.1038/sj.npp.2008.2.PMID:18235425.

Cheng XB, Jimenez M, Desai R, Middleton LJ, Joseph SR, Ning G, Allan CM, Smith JT, Handelsman DJ, Walters KA. (2013). Characterizing the neuroendocrine and ovarian defects of androgen receptor-knockout female mice. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2013;305(6):E717-26. doi: 10.1152/ajpendo.00263.2013. PMID:23880317.

Gallicchio L, Schilling C, Miller SR, Zacur H, Flaws JA. (2007). Correlates of depressive symptoms among women undergoing the menopausal transition. J Psychosom Res. 2007;63(3):263-8. PMID:17719363.

Bromberger JT, Schott LL, Kravitz HM, Sowers M, Avis NE, Gold EB, Randolph JF Jr, Matthews KA. (2010). Longitudinal change in reproductive hormones and depressive symptoms across the menopausal transition: results from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). Arch Gen Psychiatry. 2010;67(6):598-607. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.55. PMID:20530009.

Hogervorst E, Matthews FE, Brayne C. (2010). Are optimal levels of testosterone associated with better cognitive function in healthy older women and men? Biochim Biophys Acta. 2010;1800(10):1145-52. doi: 10.1016/j.bbagen.2009.12.009. PMID:20060437.

Thilers PP, Macdonald SW, Herlitz A. (2006). The association between endogenous free testosterone and cognitive performance: a population-based study in 35 to 90 year-old men and women. Psychoneuroendocrinology. 2006;31(5):565-76. PMID:16487665 DOI:10.1016/j.psyneuen.2005.12.005.

Butler HT, Warden DR, Hogervorst E, Ragoussis J, Smith AD, Lehmann DJ. (2010). Association of the aromatase gene with Alzheimer's disease in women. Neurosci Lett. 2010;468(3):202-6. doi: 10.1016/j.neulet.2009.10.089. PMID: 19879925

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.