COMPARISON OF MODIFIED METHOD OF LIGATION OF INTERSPHINCTERIC FISTULA TRACT (LIFT) AND STANDARD OPERATIONS IN PATIENTS WITH TRANSSPHINCTERIC RECTAL FISTULAS
PDF

Keywords

transsphincteric anal fistula, surgical treatment, LIFT technique, postoperative complications

Abstract

COMPARISON OF MODIFIED METHOD OF LIGATION OF INTERSPHINCTERIC FISTULA TRACT (LIFT) AND STANDARD OPERATIONS IN PATIENTS WITH TRANSSPHINCTERIC RECTAL FISTULAS

Kryvoruchko I.A. , Firsyk T.M.,Bozhko O. P.

Background. The search for and development of new minimally invasive methods for the surgical treatment of anal fistulas is a relevant area of surgery. Such methods combine less traumatization and preservation of the sphincter’s complex. Employment of such methods for surgical treatment of anal fistulas reduced the time of stay of patients in the hospital and improved their quality of life. Subjects and methods. A retro- and prospective study involved 58 patients with uncomplicated transsphincteric anal fistulas. All patients were treated in the hospital from January 2014 to April 2019.  The patients were divided into two groups: the first group included 32 patients who were operated on according to the standard procedure using fistulotomy and Seton procedure; the second group consisted of 26 patients who were operated on using the modified LIFT method. Results. Most of these patients (72.4%) were men at the age of 42.536.79. The median of BMI was 25.7 kg/m2. There wasn’t mortality after operations. The median follow-up was 21 (6-48) weeks. In the first group there were 3 cases (9.3%) of anal sphincter insufficiency and 7 cases of recurrent fistulas (21.9%) at different times after surgery.  In the second group there were no anal sphincter failure following administration of the modified method LIFT, but there were 15.4% of recurrent anal fistulas. Conclusion. The proposed modified method of ligation of intersphincteric fistula tract is an effective method for the treatment of anal fistulas. The results obtained suggest that the developed method can be used to treat other types of anal fistulas. 

Keywords: transsphincteric anal fistula, surgical treatment, LIFT technique, postoperative complications.

 

Резюме.

ПОРІВНЯННЯ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ЛІГАЦІЇ ІНТЕРСФІНКТЕРНОГО  ФІСТУЛЬНОГО ТРАКТУ (LIFT) ТА СТАНДАРТНИХ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ З ТРАНСФІНКТЕРНИМИ РЕКТАЛЬНИМИ СВИЩАМИ

Криворучко I.A., Фірсик Т.М., Божко О. П.

Вступ. Пошук та розробка нових малоінвазивних методів хірургічного лікування анальних свищів є актуальною областю хірургії. Такі методи поєднують меншу травматизацію і збереження сфінктерного комплексу прямої кишки. Застосовання таких методів хірургічного лікування анальних свищів скоротило час перебування хворих у стаціонарі і поліпшило їх якість життя. Об'єкт  і методи.  Ретро- і проспективне дослідження було проведено у 58 пацієнтів з неускладненими транссфінктерними анальними свищами. Всі пацієнти проходили лікування в лікарні з січня 2014 року по квітень 2019 року. Пацієнти були розділені на дві групи: перша група включала 32 пацієнтів, яких оперували за стандартною процедурою з використанням фістулотомії та процедури Сетона; другу групу склали 26 хворих, яких оперували за допомогою модифікованого нами способу лігування інтрасфінктерного фістульного тракту (LIFT). Результати. Більшість цих пацієнтів (72,4%) були чоловіками у віці 42,536,79  років.  Медіана ІМТ склала 25,7 кг/м2.  Після операцій летальних випадків не було. Медіана спостереження після операції склала 21 (6-48) тиждень. У першій групі ми отримали 3 випадки (9,3%) недостатності анального сфінктеру і у 7 випадках  рецидив свищів (21,9%) в різний час після операції. У другій групі після застосування модифікованого методу LIFT ми не отримали жодної недостатності анального сфінктеру, але у цих пацієнтів спостерігалося 15,4% рецидивів анальних свищів. Висновок. Запропонований модифікований спосіб лігування інтрасфінктерного фістульного тракту є ефективним методом лікування анальних свищів. Отримані результати свідчать про те, що розроблений метод може бути використаний для лікування інших видів анальних свищів.

Ключові слова: транссфінктерні анальні свищі, хірургічне лікування, техніка LIFT, післяопераційні ускладнення.

 

Резюме.

СРАВНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ЛИГАЦИИ ИНТЕРСФИНКТЕРНОГО ФИСТУЛЬНОГО ТРАКТА (LIFT) И СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ТРАНСФИНКТЕРНИМЫ РЕКТАЛЬНЫМИ СВИЩАМИ

Криворучко I.A., Фирсик Т.М., Божко А. П. 

Введение. Поиск и разработка новых малоинвазивных методов хирургического лечения анальных свищей является актуальной проблемой хирургии. Такие методы сочетают в себе меньшую травматизацию и сохранение сфинктерного комплекса прямой кишки. Применение таких методов хирургического лечения анальных свищей сократило время пребывания больных в стационаре и улучшило их качество жизни. Объект и методы. Ретро- и проспективное исследование было проведено у 58 пациентов с неосложненными транссфинктерными анальными свищами. Все пациенты проходили лечение в больнице с января 2014 по апрель 2019 года. Пациенты были разделены на две группы: первая группа включала 32 пациентов, оперированных по стандартной процедуре с использованием фистулотомии и процедуры Сетона; вторую группу составили 26 больных, оперированных с помощью модифицированного нами способа лигирования интрасфинктерного фистульного тракта (LIFT). Результаты. Большинство этих пациентов (72,4%) были мужчинами в возрасте 42,536,79 лет. Медиана ИМТ составила 25,7 кг/м2. После операций летальных исходов не было. Медиана наблюдения после операции составила 21 (6-48) неделю. В первой группе мы получили 3 случая (9,3%) недостаточности анального сфинктера и в 7 случаях  рецидив свищей (21,9%) в разное время после операции. Во второй группе после применения модифицированного метода LIFT мы не получили ни недостаточности анального сфинктера, но у этих пациентов наблюдалось 15,4% рецидивов анальных свищей. Вывод. Предложенный модифицированный способ лигирования интрасфинктерного фистульного тракта является эффективным методом лечения анальных свищей. Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанный метод может быть использован для лечения других видов анальных свищей.

Ключевые слова: транссфинктерные анальные свищи, хирургическое лечение, техника LIFT, послеоперационные осложнения

https://doi.org/10.35339/ic.6.2.82-87
PDF

References

Alasari, S., Kim N.K. Overview of anal fistula and systematic review of ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT) (2014). Tech. Coloproctol., 18 (1), 13–22. http://dx.doi.org/10.1590/0102- 6720201700040002

Zanotti, C. An assessment of the incidence of fistula-in-ano in four countries of the European Union (2007). Int. J. colorectal Dis., 22 (12) , 1459–1462. doi: 10.1007/s00384-007-0334-7.

Cadeddu, F., Salis F., Lisi G., Ciangola I., Milito G. Complex anal fistula remains a challenge for colorectal surgeon (2015). Int. J. Colorectal Dis., 30 (5), 595–603.

Zawadzki A., Starck M. Collagen plugs à new treatment of complex anal fistulas. Experiences from a Swedish center (2008). Lakartidningen, 105 (20), 1489–1491. PMID: 18575404

Lundqvist A., Ahlberg I., Hjalte F., Ekelund M. Direct and indirect costs for anal fistula in Sweden (2016). Int. J. Surg., 35, 129–133. doi: 10.1016/j.ijsu.2016.09.082.

Aboulian A., Kaji A.H., Kumar R.R. Early result of ligation of the intersphincteric fistula tract for fistula-in-ano (2011). Dis. Colon Rectum, 54 (3), 289–292. doi: 10.1007/DCR.0b013e318203495d.

Amato A., Bottini C., De Nardi P., Giamundo P., Lauretta A., Realis Luc A., Tegon G., Nicholls R.J. Evaluation and management of perianal abscess and anal fistula (2015). Tech. Coloproctol., 19(10), 595–606. doi: 10.1007/s10151-015-1365-7.

Rojanasakul A., Pattanaarun J., Sahakitrungruang C. Total anal sphincter saving technique for fistula-in-ano; The ligation of 12 intersphincteric fistula tract (2007). Journal of the Medical Association of Thailand, 90 (3), 581–586. PMID: 17427539.

Shanwani A., Nor A.M., Amri N. Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT): a sphincter- saving technique for fistula-in-ano (2010). Dis. Colon Rectum, 53, 39–42. doi: 10.1007/ DCR.0b013e3181c160c4.

Sirikurnpiboon S., Awapittaya B., Jivapaisarnpong P. Ligation of intersphincteric fistula tract and its modification: Results from treatment of complex fistula (2013). World J. Gastrointest. Surg., 5, 123– 128. doi:10.4240/wjgs.v5.i4.123.

Song Ho K. New technique for treating anal fistula (2012). Journal of the Korean Society of Coloproctology, 28(1), 7–12. doi: https://doi.org/10.3393/jksc.2012.28.1.7

Wong S., Solomon M., Crowe P., Ooi K. Cure, continence and quality of life after treatment for fistula-in-ano (2008). ANZ Journal of Surgery, 78(8), 675–682. doi: 10.1111/j.1445-2197.2008.04616.x. 13. Rizzo J. A., Naig A. L., Johnson E. K. Anorectal abscess and fistula-in-ano: evidence-based management (2010). Surgical Clinics of North America, 90(1), 45–68. doi: 10.1016/j.suc.2009.10.001.

Han J. G., Yi B. Q., Wang Z. J., et al. Ligation of the intersphincteric fistula tract plus a bioprosthetic anal fistula plug (LIFT-Plug): a new technique for fistula-in-ano (2013). Colorectal Disease., 15(5), 582–586. doi: 10.1111/codi.12062.

Wallin U. G., Mellgren A. F., Madoff R. D., Goldberg S. M. Does ligation of the intersphincteric fistula tract raise the bar in fistula surgery? (2012). Diseases of the Colon and Rectum., 55(11), 1173– 1178. doi:10.1097/DCR.0b013e318266edf3.

Limura E., Giordano P. Modern management of anal fistula ( 2015). World J. Gastroenterol., 21, 12–20. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.12.

Mushaya C., Bartlett L., Schulze B., Ho Y.H. Ligation of intersphincteric fistula tract compared with advancement flap for complex anorectal fistulas requiring initial seton drainage (2012). Am. J. Surg., 204 (3), 283-289. doi: 10.1016/j.amjsurg.2011.10.025.

Liu W.Y., Aboulian A., Kaji A.H., Kumar R.R. Long-term results of ligation of intersphincteric fistula tract (LIFT) for fistula-in-ano (2013). Dis. Colon Rectum, 56, 343–347. doi: 10.1097/ DCR.0b013e318278164c.

Campbell M.L., Abboud E.C., Dolberg M.E., Sanchez J.E., Marcet J.E., Rasheid S.H. Treatment of refractory perianal fistulas with ligation of the intersphincteric fistula tract: preliminary results (2013). Am. Surg., 79, 723–727. PMID: 23816007.

Pomerri F. Anal endosonography and fistulography for fistula-in-ano (2010). Radio Med., 115(5), 71–83.

Meinero P., Mori L. Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT): a novel sphincter-saving procedure for treating complex anal fistulas (2011). Tech. Coloproctol., 15, 417–422. doi: 10.1007/ s10151-011-0769-2.

Araujo S.E.A., Marcante M. T., Mendes C. R. S., Bertoncini A. B., Seid V. E., Horcel L. A., Perez R. O., Klajner S. Interesfincterial ligation of fistula tract (LIFT) for patients with anal fistulas: a brazilian bi-institutional experience (2017). ABCD Arq Bras Cir Dig., 30(4), 235–238. doi: 10.1590/0102- 6720201700040002.

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.