PECULIARITIES OF DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS IN UKRAINE AND KHARKIV REGION
PDF

Keywords

Tuberculosis, MDR-TB, XDR-TB, treatment effectiveness

Abstract

PECULIARITIES OF DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS IN UKRAINE AND KHARKIV REGION 

Shevchenko O., Matveyeva S., Stepanenko A., Choporova O.,  Pohorielova O.

Background. Multidrug-resistant tuberculosis and extensively drug-resistant tuberculosis remain severe epidemic problems in the world. Therefore  the purpose of our study was to investigate the dynamics of the incidence of multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis, the structure of cases and the effectiveness of treatment in this category of patients in Kharkiv region and Ukraine. Subjects and methods. To perform the study, data from reporting forms No. 4-2 (TB 07 - MDR TB), No. 8-6 (TB 08) and data from Kharkiv region and from other regions of Ukraine were processed. The form “TB 07 – MDR TB” shows the total number of MDR-TB and XDR-TB cases; new cases, relapses and other cases of re-treatment among them; number of MDR-TB and XDR-TB cases in which anti-tuberculosis treatment started. The form “TB 08” shows treatment results in MDR-TB and XDR-TB cases. We investigated MDR-TB and XDR-TB cases detected in 2015-2017. Statistical processing of information was carried out using Microsoft Office Excel 2010. Results. The stable dynamics of drug-resistant tuberculosis incidence at the level 12.3-12.5 per 100000 population was found in Kharkiv region while in Ukraine this parameter increased from 15.9 to 19.7 per 100000 population. In the structure of MDR-TB and XDR-TB cases, patients with firstly diagnosed tuberculosis prevailed: 46.7-54.4% in Kharkiv region and 45.0-51.2% in Ukraine. The patients with acquired drug resistance had relapse of tuberculosis or other cases of repeated treatment more often and in Kharkiv region their percentage prevailed significantly (p<0.01). Treatment effectiveness of firstly diagnosed drug-resistant tuberculosis (58.2% in Kharkiv region and 55.8% in Ukraine) was significantly higher (p<0.01) than treatment effectiveness of cases of repeated treatment (45.4% in Kharkiv region and 38.6% in Ukraine). Conclusions. Early introduction of new effective molecular-genetic and cultural methods of drug-resistance diagnosis in Kharkiv region allowed to detect most of drug-resistant TB cases while in other regions of Ukraine these methods were introduced later that caused increase in MDR-TB and XDR-TB incidence during observation period. Domination of firstly diagnosed MDR-TB and XDR-TB cases indicates critical epidemiological situation, as there are many undetected cases of drug-resistant tuberculosis that can infect people and increase incidence of primary resistant tuberculosis. Higher treatment effectiveness in Kharkiv region can be explained by accessibility of new antituberculous second-line drugs. Thus, wide introduction of methods of early drug-resistance detection and accessibility of new antituberculous drugs improve epidemiological situation on tuberculosis in Kharkiv region compared with other regions of Ukraine.

Keywords: Tuberculosis, MDR-TB, XDR-TB, treatment effectiveness

 

Резюме

ОСОБЛИВОСТІ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Шевченко О., Матвеева С., Степаненко А., Чопорова А., Погорелова О.

Вступ. Мультирезистентний і розширено резистентний туберкульоз залишаються серйозною епідемічною проблемою в Україні та у всьому світі. Тому метою даного дослідження було вивчити динаміку захворюваності на мультирезистентний та розширено резистентний туберкульоз, структуру випадків та ефективність лікування цієї категорії хворих в Україні та Харківській області зокрема. Суб'єкт і методи. Для виконання роботи нами були використані дані форм звітності № 4-2 (ТБ 07 – МР ТБ), № 8-6 (ТБ 08) в Харківській області та інших областях України. Форма «ТБ 07 - МР ТБ» показує загальну кількість випадків МРТБ і РРТБ; серед них нові випадки, рецидиви і інші випадки повторного лікування; кількість випадків МРТБ і РРТБ, в яких було розпочато протитуберкульозне лікування. Форма «ТБ 08» показує результати лікування МРТБ і РРТБ. Ми досліджували випадки МРТБ і РРТБ, зареєстровані в 2015-2017 рр. Статистична обробка інформації проводилася з використанням Microsoft Office Excel 2010. Результати. У Харківській області відзначена стабільна динаміка захворюваності на медикаментозно-стійкий туберкульоз на рівні 12,3-12,5 на 100000 населення, тоді як в Україні цей показник збільшився з 15,9 до 19,7 на 100000 населення. У структурі випадків МРТБ і РРТБ переважали пацієнти з вперше діагностованим туберкульозом: 46,7-54,4% в Харківській області і 45,0-51,2% в Україні. У пацієнтів з набутою медикаментозною стійкістю частіше відзначалися рецидиви туберкульозу або інші випадки повторного лікування, а в Харківській області їх відсоток значно переважав (р<0,01). Ефективність лікування вперше діагностованого медикаментозно-стійкого туберкульозу (58,2% в Харківській області та 55,8% в Україні) була значно вищою (р<0,01), ніж ефективність у випадках повторного лікування (45,4% в Харківській області та 38,6% в Україні). Висновки. Раннє впровадження нових ефективних молекулярно-генетичних і культуральних методів діагностики медикаментозної стійкості в Харківській області дозволило виявити більшість випадків медикаментозно-стійкого туберкульозу, тоді як в інших регіонах України ці методи були впроваджені пізніше, що викликало зростання захворюваності на МРТБ і РРТБ в період спостереження. Превалювання вперше діагностованих випадків МРТБ і РРТБ вказує на критичну епідеміологічну ситуацію, так як існує багато невиявлених випадків медикаментозно-стійкого туберкульозу, які можуть інфікувати здорових людей і підвищувати захворюваність на первинно-резистентний туберкульоз. Підвищення ефективності лікування в Харківській області можна пояснити доступністю нових протитуберкульозних препаратів другого ряду. Таким чином, широке впровадження методів раннього виявлення лікарської стійкості і доступність нових протитуберкульозних препаратів поліпшують епідеміологічну ситуацію в Харківській області в порівнянні з іншими областями України.

Ключові слова: туберкульоз, МРТБ, РРТБ, ефективність лікування

 

Резюме 

ОСОБЕННОСТИ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В УКРАИНЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шевченко О., Матвеева С., Степаненко А., Чопорова А., Погорелова О.

Вступление. Мультирезистентный и расширенно резистентный туберкулез остаются серьезной эпидемиологической проблемой в Украине и во всем мире. Поэтому целью данного исследования было изучить динамику заболеваемости мультирезистентным и расширенно резистентным туберкулезом, структуру случаев и эффективность лечения этой категории больных в Украине и Харьковской области в частности. Субъект и методы. Для выполнения работы нами были использованы данные форм отчетности № 4-2 (ТБ 07 - МР ТБ), № 8-6 (ТБ 08) в Харьковской области и других областях Украины. Форма «ТБ 07 - МР ТБ» показывает общее количество случаев МРТБ и РРТБ; среди них новые случаи, рецидивы и другие случаи повторного лечения; количество случаев МРТБ и РРТБ, в которых было начато противотуберкулезное лечение. Форма «ТБ 08» показывает результаты лечения МРТБ и РРТБ. Мы исследовали случаи МРТБ и РРТБ, зарегистрированные в 2015-2017 гг. Статистическая обработка информации проводилась с использованием Microsoft Office Excel 2010. Результаты. В Харьковской области отмечена стабильная динамика заболеваемости лекарственно-устойчивым туберкулезом на уровне 12,3-12,5 на 100000 населения, тогда как в Украине этот показатель увеличился с 15,9 до 19,7 на 100000 населения. В структуре случаев МРТБ и РРТБ преобладали пациенты с впервые диагностированным туберкулезом: 46,7-54,4% в Харьковской области и 45,0-51,2% в Украине. У пациентов с приобретенной лекарственной устойчивостью чаще отмечались рецидивы туберкулеза или другие случаи повторного лечения, а в Харьковской области их процент значительно преобладал (р<0,01). Эффективность лечения впервые диагностированного лекарственно-устойчивого туберкулеза (58,2% в Харьковской области и 55,8% в Украине) была значительно выше (р<0,01), чем эффективность в случаях повторного лечения (45,4% в Харьковской области и 38,6% в Украине). Выводы. Раннее внедрение новых эффективных молекулярно-генетических и культуральных методов диагностики лекарственной устойчивости в Харьковской области позволило выявить большинство случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза, тогда как в других регионах Украины эти методы были внедрены позднее, что вызвало рост заболеваемости МРТБ и РРТБ в период наблюдения. Превалирование впервые диагностированных случаев МРТБ и РРТБ указывает на критическую эпидемиологическую ситуацию, так как существует много необнаруженных случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза, которые могут заражать здоровых людей и повышать заболеваемость первично-резистентным туберкулезом. Повышение эффективности лечения в Харьковской области можно объяснить доступностью новых противотуберкулезных препаратов второго ряда. Таким образом, широкое внедрение методов раннего выявления лекарственной устойчивости и доступность новых противотуберкулезных препаратов улучшают эпидемиологическую ситуацию в Харьковской области по сравнению с другими областями Украины.

Ключевые слова: туберкулез, МРТБ, РРТБ, эффективность лечения

https://doi.org/10.35339/ic.6.2.93-100
PDF

References

World Health Organization Fact sheet: Post-2015 Global TB Strategy and targets (2015). Available from: http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/.

Global Tuberculosis Report. World Health Organization (2018), 277 p.

World Health Organization Fact sheet: Tuberculosis in the WHO European Region (2018). Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/365150/wtbd-2018-eng.pdf?ua=1.

Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe. World Health Organization (2017), 162 p.

Fojo, A.T., Dowdy, D.W. (2017).Multidrug-resistant tuberculosis in India: looking back, thinking ahead. Lancet Pub Health, 2, e8–e9. doi:10.1016/S2468-2667(16)30040-8.

Marais, B.J., Sintchenko, V. (2016) Epidemic spread of multidrug-resistant tuberculosis in China. Lancet Infect Dis, 17, 238–239. doi:10.1016/S1473-3099(16)30526-6.

Yang, C., Luo, T., Shen, X., Wu, J., Gan, M., Xu, P., ... Gao, Q. (2017). Transmission of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis in Shanghai, China: a retrospective observational study using whole-genome sequencing and epidemiological investigation. Lancet Infect Dis, 17, 275–284. doi:10.1016/S1473-3099(16)30418-2.

Cohen, K.A., Mansin, A.L., Abeel, T., Desjardins, C., Chapman, S.B., Hoffner,S., ... Earl, A.M. (2019). Extensive global movement of multidrug-resistant M. tuberculosis strains revealed by whole- genome analysis. Thorax, 1, 1–8 doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-211616

Bai, R., Chi, S., Li, X., Dai, X., Ji, Z., Jian, M., ... Bao, F. (2019). Genetic Diversity and Drug Susceptibility Patterns of the Mycobacterium tuberculosis Complex in Yunnan, China. Bioscience Reports, 39. doi: 10.1042/BSR20181746

Chattu, K., Kumary, V. (2015). The Growing Epidemic of MDR- TB and Concerns for Global Health Security. International Journal of Contemporary Medical Research, 3, 329–31.

Xu, J., Wang, B., Hu, M. et al. (2017). Primary clofazimine and bedaquiline resistance among isolates from patients with multidrug-resistant tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother, 61, e00239– 17. doi: 10.1128/AAC.00239-17

Migliori G.B., Sotgiu G., Gandhi N.R., Falzon, D., DeRiemer, K., Centis, R., ... Menzies, D. (2013). Collaborative Group for Meta-Analysis of Individual Patient Data in MDR-TB. Drug resistance beyond XDR-TB: results from a large individual patient data meta-analysis. Eur Respir J, 42, 169–179. doi: 10.1183/09031936.00136312

Li, D., Wang, J., Ji, B.-Y., Cui, J-Y., Pan, X.L., Fan, C.L., ... Linh, H. (2015). Persistently high prevalence of primary resistance and multidrug resistance of tuberculosis in Heilongjiang Province, China. BMC Infectious Diseases, 26, 516. doi: 10.1186/s12879-016-1848-9

Dobler, C.C., Korver, S., Batbayar, O., Nyamdulam, B., Oyuntsetseg, S., Tsolmon, B., ... Marais, B.J. (2015). Multidrug-Resistant Tuberculosis in Patients for Whom First-Line Treatment Failed, Mongolia, 2010-2011. Emerg Infect Dis, 21, 1451–1454. doi: 10.3201/eid2108.141860.

Kumar, A., Singh, A.K., Upadhyay, V., Pandey, J. (2018). Epidemiology of multi-drug-resistant tuberculosis in Northern India. Biomedical and Biotechnology Research Journal, 2, 112–121. doi: 10.4103/ bbrj.bbrj_26_18

Caminero, J.A., Cayla, J.A., Garcia-Garcia, J., Garcia-Perez, F.J., Palacios, J.J., Ruiz-Manzano, J. (2017) Diagnosis and Treatment of Drug-Resistant Tuberculosis. Bronconeumologia, 9, 471–534. doi: 10.1016/j.arbres.2017.02.006

Jan, F., Wali, S., Sadia, S., Akbar, M.T., Akbar, H.S., Ahmad, W., ... Khalid, A. (2018). Drug resistance pattern in Mycobacterium tuberculosis to the first line drugs of pulmonary tuberculosis patients at Hazara Region, Pakistan. Tuberculoz we Toraks, 66(1), 26–31. doi: 10.5578/tt.60781

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.