Regulation of the uveoscleral outflow in thepatients with primary open-angle glaucoma

Abstract

REGULATION OF THE UVEOSCLERAL OUTFLOW IN THEPATIENTS WITH PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA
Bezditko P., Shchadnykh M.
Kharkiv national medical university, Ukraine
Abstract. Background. The aim of our study was to investigate the role of visual load levels in the IOP elevation in the patients taking prostaglandin analogues and to try to optimize the conditions for their effects on the uveoscleral outflow.
Material and Methods. 33 patients (40 eyes) with first diagnosed primary open-angle glaucoma and resistance to latanoprost 0,005 % intraocular pressure were included in this study. These patients were pre-examined with the definition of visual and reading acuity, refraction, true, tolerant and target IOP with perimetry and ophthalmoscopy. Subjects were divided into 2 groups of comparable age, sex, refraction. In each group the thickness of the ciliary body by ultrasound biomicroscopy was investigated, level of near visual load and tolerated correction for near were defined.
Results. It was found, that in both groups 85% of the eyes with POAG had moderately high (3-6 hours per day) and high (more than 6 hours a day) near visual load. Maximal ciliary body thickness in both groups was significantly higher than the results received by other authors: 0.881±0.039 mm in group 1 and 0.889±0.049 mm in group 2. Also a direct dependence of the ciliary body thickness and the true value of intraocular pressure(r=0.52) was observed. The hypercorrection of presbyopia was made in group 1 gradually, in steps of 0.25diopters.The value of additional correctionaveraged0.5 ± 0.13diopters. The magnitude of additional correction was inversely related toage (r=0.79).To assess the effectiveness of presbyopia overcorrection in reducing IOP one year later tonometry, the checking of visual acuity, perimetry (MD/year method), ophthalmoscopy, the thickness of the ciliary body were estimated.In the group 1the reduction of intraocular pressure (17.3 ± 0.84 mm Hg) was statistically significant (p <0.01), its value was close to the average tolerant IOP (17.0 ± 0.67 mm Hg), but was higher than the target (14.3 ± 0.67 mm Hg). Also in this group statistically significant (p <0.01) decrease in the thickness of the ciliary body was observed, more marked in patients with high near visual load (r = 0.47). Progression of glaucoma according to perimetry was significantly less (p <0.01) in the group with a hypercorrection of presbyopia as compared with group with ordinary correction.
Conclusions.Overcorrection of presbyopia, as a way to regulate IOP may be in addition to antihypertensive therapy for patients with high near visual load and POAG.
Key words: primary open-angle glaucoma, resistant intraocular pressure, near visual load levels, presbyopia correction, maximal ciliary body thickness.

РЕГУЛЯЦІЯ УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ВІДТОКУ У ХВОРИХ НА ПЕРВИННУ ВІДКРИТОКУТОВУ ГЛАУКОМУ
Бездітко П. А., Щадних М. О.
Харківський національний медичний університет, Україна
Резюме. Метою нашого дослідження було вивчення впливу різних рівнів зорового навантаження на рівень внутришньоочного тиску (ВОТ) у хворих на первинну відкритокутову глаукому (ПВКГ), які використовували аналоги простагландинів та оптимізувати їх вплив на відтік водянистої вологи ока.
Матеріал та методи. У дослідження було включено 33 хворих (40 очей) з вперше діагностованою первинною відкритокутовою глаукомою та стійким до латанопросту 0,005 % ВОТ. Ці хворі були попередньо досліджені з визначенням гостроти зору вдалеч та зблизька, рефракції, істинного, толерантного та цільового ВОТ, з виконанням періметрії та офтальмоскопії. Хворих було розподілено на 2 групи, подібні за віком, статтю, рефракцією. В кожній групі було визначено товщину циліарного тіла за допомогою ультразвукової біомікроскопії, а також рівень зорового навантаження зблизька та величину стерпної корекції для близька.
Результати. Було встановлено, що в обох групах 85% очей хворих з ПВКГ мали помірно високе (3-6 годин на день) та високе (більш ніж 6 годин на день) зорове навантаження зблизька. Максимальна товщина циліарного тіла в обох групах була значно вищою, ніж дані, що було отримано іншими авторами: 0.881±0.039 мм у 1 групі і 0.889±0.049 мм у 2-й групі. Також не спостерігалось прямої залежності товщини циліарного тіла та ВОТ (r=0.52). Гіперкорекція далекозорості в першій групі проводилася поступово з кроком 0,25 дптр. Значення додаткової корекції в середньому складало 0,5 ± 0.13 дптр. Величина додаткової корекції була зворотно пов’язана з віком (r=0.79). Для оцінки ефективності гіперкорекції пресбіопії через рік проводилися тонометрія, візометрія, періметрія (MD/год метод), офтальмоскопія, товщина циліарного тіла. В 1 групі спостерігалося зниження ВОТ (17.3 ± 0,84 мм рт. ст.) було статистично значущим (p <0.01), його значення було близьким до середнього показника толерантного ВОТ (17.0 ± 0,67 мм рт.ст.), але було вищим, ніж тиск мети (14.3 ± 0,67 мм рт. ст..). Також в цій групі спостерігалось статистично значуще (p <0,01) зменшення товщини циліарного тіла, що було більш виразне у пацієнтів з високим зоровим навантаженням зблизька (r = 0.47). Прогресування глаукоми за даними періметрії було значно меншим (p <0,01) в групі з гіпркорекцієй пресбіопії порівняно з групою зі звичайною корекцією.
Висновки. Гіперкорекція пресбіопії, як спосіб регулювання ВОТ може бути доповненням до антигіпертензивної терапії для пацієнтів з високим зоровим навантаженням з близька та ПВКГ.
Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, резистентний внтришньоочний тиск, рівні зорового навантаження зблизька, корекція пресбіопії, максимальна товщина циліарного тіла.

РЕГУЛЯЦИЯ УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ОТТОКА У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Безжетко П.А., Щадных М.А.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина
Резюме. Целью нашего исследования было изучение влияния различных уровней зрительной нагрузки на уровень внутриглазного давления у больных первичной открытоугольной глаукомой, которые использовали аналоги простагландинов и оптимизировать их влияние на отток водянистой влаги глаза.
В результате работы, установлено, что гиперкоррекция пресбиопии, как способ регулирования открытоугольной глаукомы может быть дополнением к антигипертензивной терапии для пациентов с высокими зрительными нагрузками.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, резистентное внутриглазное давление, уровни зрительной нагрузки вблизи, коррекция пресбиопии, максимальная толщина цилиарного тела.

https://doi.org/10.35339/ic.2.1.123-131
PDF

References

Ge J, Zhao JL, Cui H (2005) Ophthalmology. People’s Medical Publishing House: 246–273.

Adatia FA, Damji KF Chronic open-angle glaucoma. Review for primary care physicians.Can Fam Physician. 2005 Sep; 51:1229-37.

HeijlA, Leske MC, Bengtsson B, Hyman L, Bengtsson B, Hussein M; Early Manifest Glaucoma Trial Group. Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression: Results from the early manifest glaucoma trial. Arch Ophthalmol. 2002;120(10): 1268-79.

Van Buskirk EM, Cioffi GA. Glaucomatous optic neuropathy. Am J Ophthalmol. 1992; 113(4):447-52.

Quigley HA. Number of people with glaucoma worldwide. Br J Ophthalmol. 1996; 80(5):389-93.

Lichter PR, Musch DC, Gillespie BW, Guire KE, Janz NK, Wren PA. Interim clinical outcomes in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study comparing initial treatment randomized to medications or surgery. Ophthalmology. 2001;108:1943–1953.

Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD, Heuer DK, Higginbotham EJ, Johnson CA, etal. The Ocular Hypertension Treatment Study: baseline factors that predict the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol. 2002; 120:714–720.

Jampel HD. Target pressure in glaucoma therapy [review]. J Glaucoma. 1997;6(2):133–138.

Iomdina EN, Ignat'eva NIu, Danilov NA, Arutiunian LL, Kiseleva OA, Nazarenko LA. Biochemical, structural and biomechanical features of human scleral matrix in primary open-angle glaucoma. Vestn Oftalmol. 2011 Nov-Dec;127(6):10-4.

KoshitsIN, SvetlovaOV, ZaseevaMV, ShukhaevSV, MakarovFN, KotliarKE, Smolnikov BA. Physiological principles of hypotensive therapy of openangle glaucoma during presbyopia period. Part I. Initial theoretical presuppositions, hypotheses and facts.Glaukoma.2006; 3:35-70.

Koshits IN, Svetlova OV, Zaseeva MV, Shukhaev SV, Makarov FN, Kotliar KE, Smolnikov BA.Physiological principles ofhypotensive therapy of openangle glaucoma during presbyopia period. Part II. Perspective algorithms of practical sparing effects. Glaukoma.2006; 4:51-70.

BalalinSV, Fokin VP. On tolerated and target–oriented intraocular pressure in primary open–angle glaucoma.Rus. Med. Jurn. 2008; 9:117–119.

ChauhanBC, Garway-HeathDF, Goñi FJ et al. Practical recommendations for measuring rates of visual field change in glaucoma. British Journal of Ophthalmology.2008; 92(4):569–573.

European Glaucoma Society, Terminology and Guidelines for Glaucoma.2008; 82–88, Editrice DOGMA, Savona, Italy.

Lossing LA, Sinnott LT, Kao CY, Richdale K, Bailey MD. Measuring changes in ciliary muscle thickness with accommodation in young adults. Optom Vis Sci. 2012 May;89(5):719-26.

Egorova EV, Bessarabov AN, Uzunyan DG, Sarukhanyan AA. Anatomy-topographic featuresof the eyes in various types of refraction and their changes in glaucoma according to the results of ultrasonic biomicroscopy. Glaukoma. 2006. 2:17-23.

Bezdetko P, Abdoola, AMD, Shchadnykh M. Anterior segment morphometric parameters of presbyopic eyes with and without POAG and varying refraction. Kharkiv Surgical School.2012; 4:84-87.

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.