When the local history acquires the wider meaning: review of the book “The hazards of urban life in late stalinist russia: health, hygiene, and living standarts, 1943-1953” by Donald Filtzer

Abstract

Ilyin V.G.
When the local history acquires the wider meaning: review of the book “The hazards of urban life in late stalinist russia: health, hygiene, and living standarts, 1943-1953” by Donald Filtzer
Kharkiv National Medical University, Ukraine

Abstract. The book of British researcher Donald Filtser is an interesting example of how to examine a specific problem to make conclusions which not only solve it, but go beyond raising broader questions and creating a continuity in historical studies of different levels – from to intersubject. The author of this paper considering the key factors that affected the living conditions of the inhabitants of Soviet cities, comes the paradoxical conclusion that a lagging in living conditions in the USSR behind Western Europe, chronic underfunding of the destroyed urban infrastructure the Soviet regime achieved significant progress in curbing infectious diseases and reducing mortality. But the main conclusion of the author is to clarify how the nature of the Stalinist economic model influenced the character of redistribution of public investment in favor of a heavy industry which led to a chronic underfunding of a public health and urban infrastructure. The author makes the original conclusions which will be valuable to anyone who interested in the history of the Soviet Union.
Key words: The late Stalinist Russia, working history, water supply, urban sanitation, infant mortality, waste growth.


Ільїн В.Г.
Коли локальна історія набуває більш широкого змісту: рецензія на книгу Дональда Філтцера «Небезпеки міського життя в пізній сталінській Росії: здоров'я, гігієна і рівень життя, 1943-1953»
Харківський національний медичний університет, Україна

Резюме. Книга британського дослідника Дональда Філтцера є цікавим зразком того, як слід розглядати конкретну проблему, щоб дійти висновків, які не тільки розв’язують її, а й виходять за її межі, піднімаючи більш широкі питання і створюючи таким чином наступність в історичних дослідженнях різних рівнів – від локального до міжпредметного. Автор даної роботи, розглядаючи ключові фактори, які впливали на умови життя мешканців радянських міст, доходить парадоксального висновку, що за відставання життєвих умов в СРСР від Західної Європи, хронічного недофінансування зруйнованої міської інфраструктури радянський режим досяг значних успіхів в приборканні інфекційних хвороб і зниженні смертності. Але головний висновок автора полягає у з’ясуванні того, як характер сталінської моделі економіки вплинув на характер перерозподілу державних інвестицій саме на користь важкої промисловості, що призвело до хронічного недофінансування охорони здоров’я і міської інфраструктури. Автор доходить оригінальних висновків, які будуть цінні для всіх, хто цікавиться історію СРСР.
Ключові слова: пізня сталінська Росія, робітнича історія, водопостачання, міська санітарія, дитяча смертність, збиткове зростання.

 

Ильин В.Г.
Когда локальная история приобретает более широкое содержание: рецензия на книгу Дональда Фитцера «Опасности городской жизни в поздней сталинской росии: здоровье, гигиена и уровень жизни, 1943-1953»
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Резюме. Книга британского исследователя Дональда Фитцера является интересным примером того, как следует рассматривать конкретную проблему, чтобы прийти к выводам, которые не только развязывают её, но и выходят за её рамки, поднимая более широкие вопросы и создавая таким образом преемственность в исторических исследованиях разных уровней – от локального до межпредметного. Автор данной работы, рассматривая ключевые факторы, которые влияли на условия жизни жителей советских городов, приходит к парадоксальному выводу о том, что при отставании жизненных условий в СССР от Западной Европы, хроническом недофинансировании разрушенной городской инфраструктуры советский режим достиг значительных успехов в обуздании инфекционных болезней и снижении смертности. Но главный вывод автора заключается в выяснении того, как характер сталинской модели экономики повлиял на характер перераспределения государственных инвестиций именно в пользу тяжёлой промышленности, что привело к хроническому недофинансированию здравоохранения и городской инфраструктуры. Автор приходит к оригинальным выводам, которые будут ценны для всех, кто интересуется историей СССР.
Ключевые слова: поздняя сталинская Россия, рабочая история, водоснабжение, городская санитария, детская смертность, затратный рост.

https://doi.org/10.35339/ic.2.2.281-290
PDF

References

Donald Filtzer. The Hazards of Urban Life in Late Stalinist Russia: Health, Hygiene, and Living Standards, 1943-1953. – Cambridge University Press, 2010. – 410 p.

Робак І. Ю. Історичні умови організації та специфіка розвитку охорони здоров’я в Харкові (XVIII – початок ХХ ст.) : дис. … доктора іст. наук : 07.00.01 / Робак Ігор Юрійович. – К., 2009. – 438 с.

Демочко, Г. Л. Формування і розвиток української радянської системи охорони здоров`я в Харкові (1919-1934 рр.): Дис. … кандидата історичних наук: 07.00.01. – Х.: 2011. – 349 с., іл. – Бібліогр.: 202-292.

Барабаш, Ю. В. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект: Дис. … кандидата історичних наук: 07.00.01. – Л.: 2008. – 175 с.

Ткаченко, І. В. Охорона здоров’я в Україні в роки Нової економічної політики: соціально-історичний аспект: Дис. … кандидата історичних наук: 07.00.01. – Ч.: 2009. – 230 с.

Frances Bernstein, Christopher Burton, Dan Healey. Soviet Medicine: Culture, Practice, and Science. – Dekalb, IL, Northern Illinois University Press, 2010. – 312 p.

Karl D. Qualls. From Ruins to Reconstruction: Urban Identity in Soviet Sevastopol After World War II. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009. – 214 p.

Martin J. Blackwell. ‘Regime City of the First Category’: The Experience of the Return of Soviet Power to Kyiv, Ukraine, 1943–1946” (Ph.D. Dissertation, Indiana

Copyright for articles published in the journal is regulated by the License Agreement for the use of a scientific article in the journal, which is concluded between the author of the article (Licensor) and Kharkov National Medical University (Licensee, publisher of the journal "Inter Collegas"). The licensor grants to the Licensee a non-exclusive non-exclusive license for the use of the article (a license that does not exclude the use of the article by the Licensor and the issuance of licenses to others for use of this article) on the terms and for the period specified in the contract. The licensor (the author of the article) grants the Licensee the right to reproduce the article (publication in the journal "Inter Collegas", publication, duplication, duplication or other reproduction of the article without limiting the circulation of copies, each copy of the article must contain the name of the Licensor; Of general information, including the publication of the article in full or in part on the Internet on the journal page, the right to use the metadata of the article (titles, full names of authors, annotations, bibliography eskih materials) through the dissemination and communication to the public, processing and systematization, as well as inclusion in various databases and in-formational system).

The licensor grants the licensee the right to transfer, store and process his personal data (full name, scientific degree, academic title, place of work and position, contact information of the authors) with the purpose of including them in the database in accordance with the Law of Ukraine No. 2297 - VI "on protection of personal data" from 01.06.2010.

Personal data and metadata of the article are provided for their storage and processing in various databases and information systems, including them in analytical and statistical reporting, creating sound relationships between the objects of works of science, literature and art with personal data, etc. on unlimited territory. The licensee has the right to transfer the specified data for processing and storage to third parties provided that such a fact is notified with the provision of information about the third party (name and address) to the Licensor.