Vol 3 No 3 (2016)
Full Issue
PDF

INTER COLLEGАS JOURNAL

2016 Vol. 3 No.3
2016 Vol. 3 No.3
PDF
Contents Contents
Contents
PDF

Hygiene & Occupational Medicine

Zavgorodniy I.V., Lazarenko K. P., Chekhovskaya I.M.
142-145
Diagnostics of school adaptation in children with special needs.
PDF