Vol 7 No 2 (2020)
Inter Collegas
Full Issue
PDF

Surgery

A.B.Ogly Mansyrov, V. Lytovchenko, M. Berezka, Ye. Garyachiy, Rami A.F. Almasri
81-84
COMPLICATIONS IN BLOCKING INTRAMEDULLARY OSTEOSYNTHESIS (review)
PDF
V. Boyko, I. Belozerov, O. Kudrevich, Ye. Novikov, S. Savvi, V. Makarov, V. Hroma, I. Sаrian, A. Korolevska, S. Bytyak, V. Zhidetskiy
85-88
ENDOSCOPIC TREATMENT OF ESOPHAGEAL ANASTOMOTIC STENOSЕS AND LEAKAGES
PDF

Infectious diseases

O. Pohorielova, O. Shevchenko
102-106
Role of β-defensins in immune response in tuberculosis patients
PDF